Lagercrantz: Bra rapport
2012-02-08

"Lagercrantz Group delårsrapport 2011/12 Q3

1 april–31 december 2011 (9 månader)
- Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 MSEK (1 478).
- Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 MSEK (102). Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (6,9).
- Resultat efter finansiella poster ökade till 123 MSEK (98). Utfallet innebär det högsta resultatet hittills på rullande 12 månader, 162 MSEK.
- Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 91 MSEK (73), vilket ger ett resultat per aktie om 4,10 SEK (3,32). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie efter utspädning till 5,36 SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 102 MSEK (77).
- Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till
21 procent (17) och soliditeten uppgick till 45 procent (44) vid periodens slut.
Valberedning är utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2011.

1 oktober–31 december 2011 (tredje kvartalet)
- Nettoomsättningen för kvartal tre ökade med 7 procent till 569 MSEK (530).
- Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 42 MSEK (41). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (7,7).
- Företaget Vendig AB har förvärvats och ingår från och med november 2011."
 
« Tillbaka