Capilon: Information om eventuellt uppköpserbjudande
2012-01-13

"Information om diskussioner rörande ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande

Capilon AB har per den 8 januari 2012 mottagit ett villkorat och icke-bindande indikativt bud på bolaget omfattande alla utestående aktier och konvertibler i bolaget. Det icke-bindande indikativa budet är förenat med ett antal villkor som skall uppfyllas innan ett eventuellt offentligt erbjudande kan presenteras. Inte ens om dessa villkor uppfylls finns det emellertid några garantier för att ett offentligt erbjudande faktiskt lämnas. Det är viktigt att understryka att det nu inte föreligger något offentligt uppköpserbjudande och att det inte alls är säkert att något sådant erbjudande överhuvudtaget kommer lämnas.

Styrelsen för Capilon AB har i samråd med OMX First North beslutat att informera marknaden om det icke-bindande indikativa budet med anledning av den senaste tidens rörelser i Capilons aktiekurs.

Det är styrelsens ansvar att utvärdera det icke-bindande indikativa budet och villkoren som är förknippande med budet. Styrelsen kan för närvarande inte med säkerhet bedöma huruvida dessa villkor i framtiden kan komma att uppfyllas. Styrelsen vill även betona att det i detta tidiga skede inte går att bedöma det sannolika utfallet eller tidsramen för utvärderingen av erbjudandet. Ytterligare information kommer att lämnas så snart som detta är möjligt eller nödvändigt.

Capilon har engagerat Navigo Partners AB som finansiell rådgivare i den uppkomna situationen. "
 
« Tillbaka