Precomp Solutions: Godkänd rapport
2011-11-24

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2011

Perioden januari - september 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående år, till 123,3 Mkr (118,4)
· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 2,3 Mkr (5,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,9% (4,6%). Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 2,1 Mkr under perioden.

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt stark orderingång

Bolaget har under årets tre första kvartal ökat omsättning trots att produkter motsvarande drygt hälften av omsättningen fått sänkt pris på grund av lägre materialpris (i genomsnitt cirka 10%). Materialpriser regleras mot bolagets större kunder varpå följden blir lägre omsättning vid lägre materialpris.

Under det gångna kvartalet minskade omsättningen jämfört med samma period föregående år. Av denna nedgång står utfasning av bolagets två mest omsatta detaljer för större delen, då de nu når slutet på sin livscykel. Nya projekt med högvolymproduktion är under uppstart med full effekt nås först under nästa år.

Vid jämförelse mot föregående års kvartal ska hänsyn även tas till att det var ett mycket starkt kvartal där ökande volymer delvis drevs av ökande säkerhetslager hos bolagets kunder. När efterfrågan nu planar ut, har också några kunder valt att justera ned sina säkerhetslager. Positivt är att trots de sänkta produktpriserna så ligger bolagets orderstock kvar på över 100 Mkr, vilket bekräftar att bolagets efterfrågan under framförallt 2012 är fortsatt god, pådrivet framförallt av nya projekt som går i produktion.

Den lägre omsättningen för kvartalet resulterar i ett lägre resultat, vilket är en naturlig konsekvens av att bolagets verksamhet är förenad med relativt stor andel fasta kostnader. Kostnader av engångskaraktär, i form av avgångsvederlag och utredningskostnader vid ägarförändring samt felprissättning på en volymprodukt under 2010 fram till och med augusti 2011, har under året belastat resultatet med ca 2,1 Mkr.

Bolagets nuvarande maskinpark kommer från och med december vara helt avbetald, vilket stärker likviditeten framöver. Avskrivningar kommer emellertid att belasta resultatet med ca 4 Mkr per år de kommande tre till fyra åren.

Bolaget gör bedömningen att omsättningen sjunker något för helåret jämfört med föregående år med svagt negativt rörelseresultat som följd.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I början av oktober fick bolaget en genombrottsorder av Bosch Scintilla AG i Schweiz. Ordern har föregåtts av en längre tids bearbetning från bolagets sida, samt noggranna utredningar av Bosch angående bolagets processer och prestanda vid fabrikerna i Sofia, Bulgarien, och Ulricehamn, Sverige. Stor tilltro finns nu till fortsatta affärer med Bosch.

Under oktober träffade bolaget även en överenskommelse med IF Metall som ett led att öka flexibiliteten vid fabriken i Ulricehamn. Avtalet reglerar bemanning så att företaget kan utnyttja personal från bemanningsföretag motsvarande maximalt 20 procent av grundbemanningen. Tidigare visstidsanställningar (totalt sju till antalet) har efter 31 oktober ersatts med bemanningsföretag. Tack vare denna överenskommelse kan företaget bättre anpassa personalresurserna till svängningar i efterfrågan.

För att nå en långsiktigt god lönsamhet måste beläggningen öka i, framförallt, företagets fabrik i Ulricehamn. Som ett led i detta görs nu intensiva marknadssatsningar. Omorganisation av sälj- & marknadsfunktionen är även inledd och kommer att vara fullt genomförd vid utgången av januari 2012.

Under hösten har bolagets kostnadsstruktur analyserats, vilket föranlett att ett besparingsprogram har initierats. Vid fullt införande vid nuvarande omsättningsnivå beräknas detta program ge en ökad lönsamhet med ca 4 Mkr per år."
 
« Tillbaka