ECOMB: Kvartalsredogörelse
2011-11-25

"ECOMB: Kvartalsredogörelse Juli-September 2011 (Aktietorget)

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2011;

Tredje kvartalet
* Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 5 742 TSEK (831 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster: -332 TSEK (-567 TSEK)

Perioden januari-september 2011
* Omsättningen januari-september uppgick till 13 410 T SEK (2 073 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster -1 293 TSEK (-2 724 TSEK)
* Resultat per aktie: -0,24 SEK (-1,09 SEK)
* Antal aktier: 5 416 814 st (2 508 408 st)
* Likvida medel vid periodens utgång: 4 223 TSEK (8 TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken kvartalsvis
Orderstocken har under Q3 minskat något jämfört med föregående kvartal. En jämförelse med samma kvartal föregående år visar på en kraftig förbättring.

Kvartalsvis jämförelse

Q3 2011 - 19 768 TSEK / Q3 2010 - 830 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året

Q4 2010 - 1 380 TSEK
Q1 2011 - 17 890 TSEK
Q2 2011 - 20 631TSEK
Q3 2011 - 19 768 TSEK

Verksamheten under Q3
ECOMB är sedan starten ett innovativt miljöteknikbolag med stark fokus på tekniska systemlösningar till våra kunder, vilket innebär att utveckling av nya produkter och nya applikationer ständigt finns på dagordningen. Detta blir särskilt tydligt när verksamheten expanderar och etablering sker på nya marknader. Nya idéer och innovationer har sällan eller aldrig varit en bristvara i bolagets historia, problemet har i stället varit att sortera och paketera våra erbjudanden utifrån marknadens behov av nya produkter och tjänster.

Under Q3 har fokuseringen på Kina accentuerats och där finns idag en stark efterfrågan av tekniska systemlösningar för bl.a. NOx-reduktion från kol- och avfallseldade pannor - vårt huvudsegment på marknaden.
Vi har under denna korta men intensiva period insett behovet av att komplettera vårt produktsortiment med nya, anpassade varianter av Ecotube-systemet då marknadsförutsättningarna i Kina är annorlunda jämfört med t.ex. Frankrike - vår idag största marknad. I ett litet bolag som ECOMB är det administrativa steget också kort från idéer till nya patentansökningar och färdiga konstruktioner.
Nya tekniska produkter, i synnerhet de som ska fungera i tuffa industriella miljöer, kräver alltid praktiska tester och verifieringar innan de kan anses färdigutvecklade. Med vår erfarenhet gör vi bedömningen att en av dessa nya produkter är mycket nära kommersiell status. Produkten kommer inom kort att börja marknadsföras under namnet Ecotube SNCROFA Combo, vilket i korthet innebär ett nytt integrerat SNCR (Selective Non Catalytic Reduction, NOx-reduktion genom tillförsel av ammoniak/urea) och OFA (Over Fire Air, NOx-reduktion genom stegad lufttillförsel) system.
Den nya produkten kommer även att kunna säljas på andra marknader, bl.a. i Sverige och USA.

Ny industriell marknad
En annan av de nya idéerna riktar sig mot cement- och pappers- och massaindustrin, ett till stora delar helt nytt industriellt marknadssegment som ECOMB tidigare aldrig varit i närheten av. Marknadsföringen, framförallt på den tyska marknaden, är redan igång. Här är det kritiska steget att få ett första kontrakt och komma till skott med den första referensanläggningen.

Nya pannor
Hittills har Ecotube-systemet endast installerats i befintliga pannor, men ambitionen har sedan länge varit att få leverera våra produkter även till nya pannor och under Q3 fick vi två nya spår som för närvarande bearbetas.

Le Gol-projektet på Réunion
Vårt historiskt sett största enskilda projekt (18 MSEK), till anläggningen Le Gol på den franska ön Réunion, har löpt på i stort sett enligt ursprunglig tidplan. Installationsarbetet var vid utgången av Q3 färdigställd och driftsättningen kunde startas upp.

Trög rekrytering
Arbetet med att förstärka ECOMBs interna organisation, både avseende säljare och projektledare, pågick under hela Q3. Två olika rekryteringsfirmor har anlitats, som tyvärr båda misslyckats med sitt uppdrag. I brist på alternativ sköts tillsvidare rekryteringsarbetet i egen regi, erforderlig kompetens kommer att hyras in från våra internationella partners.

Kommentarer om ekonomin
Av den totala omsättningen på 5,7 MSEK under Q3 kan 4,7 MSEK hänföras till PIA (Produkter I Arbete), varav projektet i Réunion svarade för huvuddelen.
Fem mindre projekt gällande förstudier, intrimningar och reservdelar avslutades och resultatredovisas under Q3.


Händelser efter periodens utgång

Ny internationell partner
Vi är mycket nära att teckna ett samarbetsavtal med en ny partner i Kina.

Nya patentansökningar
Fyra nya patentansökningar har lämnats in, vilket är liktydigt med en kraftfull satsning på nya produkter. Jämförelsevis har totalt endast sex olika patentansökningar tidigare lämnats in under bolagets snart 20-åriga historia.

Le Gol-projektet på Réunion
Driftsättningen är avslutad och intrimningen av Ecotube-systemet och det övriga styrsystemet till den koleldade pannan har med framgång påbörjats.
De tekniska modifieringar, bl.a. ett helt nytt transmissionssystem för Ecotuberna, som ingått i detta projekt har fungerat mycket bra.


Kommande rapporter 2012

* Bokslutskommuniké 27 februari


Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor.


Stockholm den 25 november 2011" 
« Tillbaka