Readsoft: Mycket stark rapport
2011-10-24

"ReadSoft: Delårsrapport januari - september 2011

Fortsatt förbättrat resultat och stark licensförsäljning

· Omsättningen för januari - september ökade med 6 procent till 463,2
(438,7) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 33,2 (19,0) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 0,89 (0,24) kr
· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 159,4 (143,2) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för tredje kvartalet blev 16,8 (10,1) Mkr
· Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet blev 0,43
(0,10) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio
månader blev 80,0 (50,8) Mkr

VD-kommentar:
"Tredje kvartalet blev bra med en kraftig tillväxt i vår försäljning och
med en stark resultatutveckling. Vi har nu förbättrat vår
resultatmarginal sju kvartal i rad på rullande 12 månaders basis, vilket
tydligt visar vår ihållande positiva trend trots en ihärdig
valutamotvind om 7 procent för årets första nio månader.
Vår omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 15
procent för det tredje kvartalet och med 13 procent för de första nio
månaderna. Vår licensförsäljning växte, rensat för valutor, med 24
procent under det tredje kvartalet och med 19 procent under de första
nio månaderna. Resultatet EBITDA är 66 procent bättre än förra året för
kvartalet och 75 procent bättre för årets första nio månader jämfört med
föregående år. EBITDA-marginalen på rullande 12 månader har fortsatt att
öka och är nära 11 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten
har stärkts ytterligare och uppgår till 80 Mkr för årets första nio
månader.
Så här långt kan vi inte se att ReadSoft påverkats i någon större
omfattning av den finansiella oro som finns i vår omvärld. Med något
undantag har vi haft en bra utveckling på våra olika marknader. Det har
gått bäst i marknadssegmentet "USA och övriga världen", men även de
nordiska marknaderna har utvecklats väl. Bland övriga europeiska
marknader kan Benelux nämnas som något av en uppstickare.
Det fjärde kvartalet är normalt sett vår starkaste period under året och
om marknaderna inte påverkas alltför negativt på grund av den
finansiella turbulensen är vi mycket optimistiska inför våra möjligheter
att fortsätta utveckla bolagets fina tillväxt och goda resultat
ytterligare."
Jan Andersson
VD och koncernchef"

 
« Tillbaka