Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2011-11-08

Lagercrantz Group: Delårsrapport 2011/12 Q2

1 april–30 september 2011 (6 månader)

· Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK
(948), där den organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK (61), exklusive poster av
engångs­karaktär om –2 MSEK under kvartal två, motsvarande en ökning med
51 procent. Rörelse­marginalen ökade till 8,4 procent (6,4).
· Efterfrågan under perioden har varit god. Även under kvartal två
sågs en god efterfrågan med liten påverkan från den under kvartalet
rådande finansiella och politiska osäkerheten.
· Resultat efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (60). Resultat
efter skatt ökade till 63 MSEK (45).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 SEK (2,05) och
för den senaste tolvmånadersperioden till 5,36 SEK (4,61 SEK för
räkenskapsåret 2010/11).
· Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 22 procent (15) och soliditeten uppgick till 43 procent
(40).

1 juli–30 september 2011 (kvartal 2)

· Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent till 539 MSEK
(494), varav organisk tillväxt 5 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 47 MSEK (35) exklusive poster av
engångskaraktär, vilket innebar en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,1).
Marginalen i kvartal två är därmed den hittills högsta för koncernen
under ett enskilt kvartal."
 
« Tillbaka