Capilon: Godkänd rapport (svagt tredje kvartal men starka utsikter inför kvartal fyra och framåt)
2011-10-27

Capilon AB: Delårsrapport januari-september 2011

Nio månader 2011

-- Nettoomsättningen steg med 25 procent till 420,1 MSEK (335,5)
-- Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till 29,3 MSEK (0,7)*
-- Resultatet efter skatt blev 6,8 MSEK (-17,2)**
-- Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,63 kronor (-4,33)
-- Eget kapital per aktie var 24,60 kronor (22,48)
-- Utsikter för helåret 2011 ligger fast

*Rörelseresultat, EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar på
övervärden, inklusive goodwill.

** Avskrivningar på övervärden, inkl. goodwill och räntekostnad för Capilons
konvertibel har påverkat resultatet efter skatt under årets nio månader med
totalt -11,0 (-11,3) MSEK.

Tredje kvartalet 2011

-- Nettoomsättningen uppgick 108,7 MSEK (116,8)
-- Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, EBITA, blev 1,5 MSEK
(6,1)
-- Resultatet efter skatt uppgick -4,6 MSEK (-0,5)
-- Resultat per aktie före utspädning var -1,05 kronor (-0,12)

Väsentliga händelser

-- Scanacon erhöll i juli en order på ett syrakontrollsystem från kinesiska
Jinquan Iron & Steel (JISCO) värd cirka 700 KEUR.
-- MJP Waterjets fick i augusti en stor eftermarknadsorder från den indiska
kustbevakningen på totalt cirka 2,5 MEUR.
-- MJP Waterjets tog i september en ny stororder med den sydkoreanska
kustbevakningen som slutkund. Ordervärdet uppgår till drygt 2 MEUR.
-- Österby Gjuteri tog i september en ny stor order om totalt 16 MSEK för
leverans under det första kvartalet 2012.

Tf VD Göran Sigfridsson kommenterar

"Capilon visar en hög tillväxt och en god lönsamhet på EBITA-nivå under årets
tre första kvartal och förändringen från 2010 är markant. Omsättningen steg med
25 procent och EBITA-resultatet förbyttes från en marginell vinst till en vinst
på drygt 29 mkr.

Det tredje kvartalet i år utvecklades överlag positivt för koncernen där
framför allt Scanacon utmärkte sig. Kvartalet innehöll även några besvikelser
och vi är inte helt nöjda med utfallet. Österby Gjuteri drabbades av ett haveri
vilket påverkade leveranser och medförde betydande extra kostnader. Detta var
extra olyckligt då gjuteriet producerar nära kapacitetstaket och har en stark
efterfrågan. Termoregulator har haft problem med omställningen till offensiva
satsningar för att fånga in nya kundgrupper i kombination med neddragningar
vilket ledde till extra kostnader under kvartalet.

Till de positiva inslagen hör att Scanacon löst tidigare flaskhalsar och att
leveranserna löpt enligt plan under det tredje kvartalet med ökad omsättning
och hög lönsamhet. MJP Waterjets fortsätter också att utvecklas positivt.
Affärsområdet hade dock mycket tuffa jämförelsesiffror att möta då kvartalet
2010 var mycket starkt. De stora inslagen av projektbaserade verksamheter inom
Scanacon och MJP Waterjets innebär också att omsättning och resultat kan
variera väsentligt mellan olika kvartal.

Capilons tunga verksamheter, Scanacon, MJP Waterjets och Österby Gjuteri har
goda orderstockar och bra beläggning. Termoregulator har i grunden en bra bas
med gjorda investeringar och god potential att nå en tillräcklig lönsamhet. För
att ta tillvara potentialen har vi inlett en strategisk översyn av
dotterbolaget.

Att trimma och utveckla våra dotterbolag är en del av Capilons strategi för att
bygga värden. Både Scanacon och MJP Waterjets är unika och världsledande inom
sina nischer. Vid lämpliga tidpunkter skall Capilon också synliggöra värden
genom en ökad transaktionsaktivitet vilket är ett normalt inslag i ett
private-equity bolag.

Effekterna av den globala finansiella oron på den reala ekonomin är svåra att
bedöma. Capilon har höjt beredskapen för att kunna möta eventuella förändringar
i efterfrågan på längre sikt. I det korta perspektivet, ligger styrelsens
tidigare bedömning fast om en hög omsättningstillväxt för helåret 2011 och en
väsentlig förbättring av EBITA-resultatet."
 
« Tillbaka