ECOMB: Lovande rapport!
2011-08-25

"ECOMB: Halvårsrapport Januari-Juni 2011 (Aktietorget)

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret 2011;

* Omsättningen för första halvåret uppgick till 7 668 TSEK (1 242 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster för halvåret blev -961 TSEK (-2 157 TSEK)
* Resultat per aktie: -0,18 SEK (-0,86 SEK)
* Antal aktier: 5 416 814 st (2 508 407 st)
* Likvida medel: 4 532 TSEK (428 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Orderstocken kvartalsvis under 2010-2011
Orderstocken ökade med 15% under det senaste kvartalet, främst tack vare tilläggsordern från Réunion i Frankrike.

Kvartalsvis jämförelse senaste kvartalet

Q2 2011 - 20 631 TSEK / Q2 2010 - 932 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året

Q3 2010- 830 TSEK
Q4 2010- 1380 TSEK
Q1 2011- 17890 TSEK
Q2 2011- 20631 TSEK


Verksamheten under halvåret januari-juni 2011

Ekonomi
ECOMBs delårsrapport för jan-jun 2011 innebär kraftiga förbättringar avseende både omsättning och resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringarna kan till största delen tillskrivas kontraktet med franska Sidec.
Antalet aktier fördubblades i och med nyemissionen under december 2010, resultatet per aktie har trots denna utspädning förbättrats från -0,86 till - 0,18 SEK.
Kassaförstärkningen kan hänförs i huvudsak till nyemissionen, vid rapportperiodens utgång den 30 juni 2011 uppgick bolagets likvida medel till 4 532 TSEK. Soliditeten var 58% och det egna kapitalet uppgick till 3 757 TSEK. Summa anläggningstillgångar var vid samma tidpunkt 204 TSEK.

Projekt
Den dominerande händelsen i ECOMBs orderbok från det första halvåret 2011 är storordern från Réunion, som tillsammans med en tilläggsbeställning (option i kontraktet) resulterade i ett ordervärde på ca 18 MSEK. Projektet omfattar en turn-key installation av ett Ecotube-system tillsammans med ett SNCR-system (Selective Non Catalytic Reduction), där urea tillsätts för att ytterligare reducera utsläppen av kväveoxider. Nya myndighetskrav - i linje med det nya EU-direktivet IED (Industrial Emission Directive) - ligger bakom kontraktet på den koleldade pannan. Utrustningen från bl.a. tillverkningen hos våra underleverantörer i Sverige och Frankrike har skickats med båt till den franska ön i Indiska Oceanen. Efter avslutat montage beräknas driftsättning och intrimning starta i slutet av september.
Frankrike har fortsatt varit ECOMBs starkaste marknad och under perioden erhölls flera beställningar på panndiagnoser och mindre intrimningsprojekt, varav merparten kommer att genomföras under det andra halvåret 2011.
SNCR-projektet, omfattande ett ammoniaksystem som komplement till det tidigare installerade Ecotube-systemet, till Karlskoga Energi&Miljö AB pågick under perioden och beräknas kunna slutföras under Q3.
Reservdelsförsäljningen uppgick till ett sammanlagt ordervärde av 1,2 MSEK.

Växande internationell organisation
Marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden sker i huvudsak via våra partners. Under perioden knöts flera nya partners till ECOMB. I USA kunde STORM Technologies, Inc knytas upp som ny Territory Partner. I Italien är WTE SrL (Waste To Energy) vår Territory Partner. Den svaga italienska ekonomin under perioden påverkade vår marknad negativt och någon ljusning kan inte förväntas under hela 2011.
Den kinesiska marknaden för våra produkter är mycket stor, bl.a. är NOx-reduktion ett prioriterat område i nuvarande 5-årsplan (12:e). I slutet av perioden genomfördes den första marknadsinsatsen på kinesisk mark, med bl.a. presentationer av ECOMB och Ecotube-systemet i tre olika regioner. Målsättningen är att knyta upp en Territory Partner under kommande kvartal." 
« Tillbaka