Capilon: Bra rapport!
2011-08-25

"Delårsrapport januari-juni 2011

Första halvåret 2011
•Nettoomsättningen steg med 42 procent till 311,4 MSEK (218,6)
•Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till 27,8 MSEK (-5,4)*
•Resultatet efter skatt blev 11,4 MSEK (-16,7)**
•Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 2,81 kronor (-4,21)
•Eget kapital per aktie var 25,47 kronor (22,90)
•Utsikter för helåret 2011 ligger fast

*Rörelseresultat, EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill.

** Avskrivningar på övervärden, inkl. goodwill och räntekostnad för Capilons konvertibel har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt -7,7 (-7,4) MSEK.

Andra kvartalet 2011
•Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 138,0 MSEK (119,3)
•Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, EBITA, uppgick till 4,1 MSEK (-1,3)
•Resultatet efter skatt blev -2,7 MSEK (-7,3)
•Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,67 kronor (-1,83)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
•Göran Sigfridsson ny tf VD
•Scanacon erhöll en order i april värd 10 MSEK i Europa.
•MJP Waterjets erhöll i april en order värd 2 MEUR från den indiska kustbevakningen.
•Efter rapportperiodens utgång erhöll Scanacon en order från Kina värd 700 KEUR.

Tf VD Göran Sigfridsson kommenterar

”Som ny VD i Capilon AB kan jag konstatera och även betona att alla verksamheter i koncernen löper på enligt plan. Vi har god kontroll och verksamheterna utvecklas stabilt. Såväl omsättning som resultat fortsatte att förbättras under det andra kvartalet jämfört med samma period 2010. Koncernens omsättning under det första halvåret steg med över 40 procent till drygt 300 mkr och EBITA-resultatet uppgick till 28 mkr jämfört med en förlust på drygt -5 mkr samma period 2010.

Omsättning och resultat var dock lägre under det andra kvartalet jämfört med det mycket starka första kvartalet vilket vi också tidigare aviserat. Det beror på det väsentliga inslaget av projektbaserad verksamhet inom Scanacon och MJP Waterjets. Det innebär att Capilons omsättning och resultat kan variera påtagligt mellan olika kvartal.

Under det andra kvartalet tvingades Scanacon skjuta på leveranser bland annat till följd av störningar i produktionen. MJP Waterjets hade likaså förskjutningar i leveranser huvudsakligen beroende på kundernas önskan att flytta fram leveranserna. Det påverkade båda bolagens omsättning och resultat under det andra kvartalet. Sett över en rullande tolvmånadersperiod är utvecklingen mycket gynnsam. De har samtidigt haft en god orderingång under det första halvåret och orderstocken i respektive bolag är betryggande.

Österby Gjuteri har fortsatt att övertyga med högre omsättning och bättre resultat. Alcopropeller påverkas nu negativt av den tillfälligt svaga marknaden inom den marina sektorn.

Termoregulator har drabbats av en svagare efterfrågan på vissa kundsegment. Med ett åtgärdsprogram som skall minska kostnaderna med fem mkr på årsbasis och en offensiv satsning på en ny avancerad stansmaskin har vi skapat förutsättningar för en positiv vändning under det andra halvåret.

Att trimma och utveckla våra dotterbolag är en del av Capilons strategi för att bygga värden. Den grundläggande strategin ligger fast. Vi kommer även framgent att ytterligare fokusera på egna produktbolag med internationell potential. Både Scanacon och MJP Waterjets är unika och världsledande inom sina nischer. Vid lämpliga tidpunkter skall Capilon också synliggöra värden genom en ökad transaktionsaktivitet vilket är ett normalt inslag i ett private-equity bolag.

Styrelsens tidigare bedömning om en hög omsättningstillväxt för helåret 2011 och en väsentlig förbättring av EBITA-resultatet ligger fast.”
 
« Tillbaka