Precomp Solutions: Utlåtande från styrelsen angående pliktbudet
2011-06-15

"Uttalande från styrelsen i Precomp Solutions AB (publ.) med anledning av Precomp Holding ABs kontantbud om 0,31 kr per aktie.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Precomp Holdings erbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen för Precomp Solutions enlighet med reglerna om budplikt i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudande avseende aktier i svenskt aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("Take-over reglerna").

Precomp Holding offentliggjorde den 6 maj 2011 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Precomp Solutions att överlåta samtliga sina aktier i Precomp Solutions till Precomp Holding mot ett vederlag om 0,31 kr per aktie. Ersättningen skall erläggas kontant. Bakgrunden till erbjudandet är att Precomp Holding genom förvärv av aktier i Precomp Solutions blivit ägare till mer än 30 % av kapitalet och rösterna i Precomp Solutions (Precomp Holding äger idag 57,5 % av kapitalet och 75,8 % av rösterna). Enligt Take-over reglerna är därför Precomp Holding skyldigt att erbjuda samtliga aktieägare köp av deras aktier. Grunden för erbjudandet är den ersättning Precomp Holding betalat vid förvärvet av aktierna i Precomp Solutions från tidigare huvudägaren.

Erbjudandet innebär ingen premie jämfört med den volymviktade genomsnittskursen som var 0,47 kronor på First North de senaste 10 handelsdagarna före Holdings offentliggörande av förvärvet den 11 april 2011. Vidare innebär Erbjudandet ingen premie jämfört med stängningskursen 0,54 kronor på First North den 5 maj 2011, d.v.s. den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Till grund för styrelsens bedömning ligger även en så kallad Fairness opinion om värdet på budet från Grant Thornton Sweden AB, som inhämtats av styrelsen i enlighet med punkt IV.4 i Takeover-reglerna, med innebörd att, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, med innebörd att erbjudandet är otillräckligt för aktieägarna i Precomp Holding ur ett finansiellt perspektiv.

Uttalande

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till Precomp Solutions nuvarande ställning, Precomp Solutions förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker, rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Precomp Solutions att inte acceptera Precomp Holdings erbjudande.

Styrelsen har tagit del av den information Precomp Holding lämnat i samband med erbjudandet beträffande Precomp Holdings planer för Precomp Solutions och bedömer att det saknas anledning att anta att genomförandet av erbjudandet kommer att medföra några väsentliga effekter för Precomp Solutions, dess verksamhet eller för medarbetarna.

Det noterades att styrelseordföranden Reinhold Dånmark ej deltog i detta yttrande enär han företräder budgivaren Precomp Holding.

******

14 juni 2011

Precomp Solutions AB (publ.)

Styrelsen"
 
« Tillbaka