Ecomb: Kvartalsredogörelse
2011-05-25

"ECOMB: Kvartalsredogörelse Januari-Mars 2011

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2011;

* Omsättningen under första kvartalet uppgick till 4 397 TSEK ( 366 TSEK Q1 2010 )
* Resultatet efter finansiella poster: -177 TSEK ( -941 TSEK )
* Resultat per aktie: -0,03 SEK (-0,38 SEK)
* Antal aktier: 5 416 814 st (2 508 407 st)
* Likvida medel: 4 066 TSEK ( 156 TSEK )


Orderstocken kvartalsvis
Orderstocken ökade markant under Q1 2011, till största delen tack vare storordern från Réunion i Frankrike.

Kvartalsvis jämförelse

Q1 2011 - 17890 TSEK / Q1 2010 - 817 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året

Q2 2010 - 932 TSEK
Q3 2010 - 830 TSEK
Q4 2010 - 1380 TSEK
Q1 2011 - 17890 TSEK


Verksamheten under Q1
ECOMB fick en flygande start på det nya året i och med storordern på 15,5 MSEK från Réunion. Detta är bolagets historiskt sett största order när det gäller ombyggnad av en befintlig panna för minskade utsläpp till luft. Pannan eldas med kol och det är utsläppen av NOx och CO som ska reduceras, i enlighet med det nya EU-direktivet IED (Industrial Emission Directive). Leveransens omfattar ett komplett Ecotube-system - bolagets huvudprodukt - samt tillhörande kringutrustning, bl.a. ett SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-system för injicering av urea i pannan för ytterligare reduktion av NOx-utsläppen.
Projektet startade omedelbart efter ordern med projektering och nya detaljkonstruktioner, bl.a. ett helt nytt transmissionssystem för Ecotubernas in-och utförsel ur pannan.

Marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden sker sedan länge via våra partners. Det finns två typer av partnerskap; Territory Partner med marknadsansvar och Advisory Partner med specialkompetens inom ECOMB-gruppen och en mer obunden roll när det gäller marknaden. Tanken är att bredda den totala kompetensen inom gruppen med specialister, företrädesvis i mindre organisationer eller fåmansbolag. En bredare kompetens ger ökade möjligheter till olika typer av affärskoncept inom branschen.


Av den totala omsättningen på 4,4 MSEK kan 3,8 MSEK hänföras till PIA (Produkter I Arbete), varav projektet i Réunion svarade för ca två tredjedelar medan Karlskoga-projektet och reservdelsförsäljning svarade för resterande tredjedel. Mellanskillnaden på 0,6 MSEK utgörs av avslutade och slutfakturerade eldstadsinspektioner samt förstudier, främst på den franska marknaden.

Reservdelsförsäljningen under perioden uppgick till ett sammanlagt ordervärde av 0,8 MSEK, vilket historiskt sett är en hög siffra för ett kvartal.

Nyemission och Notering
Företrädesemissionen i slutet av förra året tillförde bolaget totalt 7 MSEK efter emissionskostnader och emissionen registrerades hos Bolagsverket i januari 2011. Antalet aktier ökade från 2.508.407 st till 5.416.814 st. Tibia Konsult AB innehar efter emissionen 30% av rösterna och är därmed bolagets största ägare.
Den 2 februari 2011 noterades ECOMBs B-aktie för första gången på AktieTorgets lista.


Händelser efter periodens utgång

Réunion utnyttjar option på 2,4 MSEK
I kontraktet med Sidec, gällande projektet på Réunion, fanns en option om ett kompletterande system för att ytterligare sänka NOx-utsläppen. Sidec har nu valt att utnyttja optionen och tilläggsordern är värd ca 2,4 MSEK.

Nya beställningar på panndiagnoser och intrimningar
Under maj har vi fått beställningar på panndiagnoser och intrimningar till 2 anläggningar i Frankrike. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 0,3 MSEK och projekten beräknas vara slutförda under hösten.

Ny patentansökan
En ny patentansökan inom ett angränsande område, en ny applikation av ECOMBs teknologi, är under utarbetande.

Starkare organisation
Arbetet med att förstärka ECOMBs organisation pågår med stor intensitet, dels på hemmaplan med nyanställningar av minst en medarbetare och dels genom att knyta upp nya partners, såväl Territory Partners som Advisory Partners, på den internationella marknaden. Vi hoppas inom kort få återkomma med mer konkreta uppgifter.

Årsstämman 2011-05-05
Göran Ernstson (ordförande), Ulf Hagström (VD) och Eric Norelius omvaldes som ordinarie styrelseledamöter på årsstämman, medan nyval skedde av Monica Svenner och Lars Sjödin. Stämman beslutade också om införandet av endast ett aktieslag - B-aktier, varvid 670.454 st A-aktier, fördelade på Ulf Hagström (250.000 st), Eric Norelius (250.000 st) och Tibia Konsult AB (170.454 st), kommer att stämplas om till B-aktier.


Kommande rapporter 2011

* Halvårsrapport 25 augusti
* Kvartalsredogörelse Q3 25 november


Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor.


Stockholm den 25 maj 2011"


 
« Tillbaka