Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2011-05-10

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Delårsrapport 2010/11 Q4

1 april 2010–31 mars 2011

* Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).
* Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent. Rörelsemarginalen ökade till 7,2 procent (3,9).
* Det förbättrade resultatet förklaras av ökad försäljning i befintliga verksamheter i kombination med bibehållna kostnader samt bidrag från förvärvade bolag.
* Resultat efter finansiella poster ökade med 136 procent till 137 MSEK (58). Resultat efter skatt ökade till 102 MSEK (42).
* Resultat per aktie efter utspädning ökade med 141 procent till 4,61 SEK (1,91).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118 MSEK (87), motsvarande 5,33 SEK (3,96) per aktie.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent (8) och soliditeten uppgick till 42 procent (56). Förändring i soliditet är hänförlig till den ökade förvärvstakten under året då fem bolag har förvärvats.
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,25 SEK (1,50) per aktie.

1 januari–31 mars 2011 (fjärde kvartalet)

* Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 27 procent till 551 MSEK (435).
* Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 45 MSEK (22).
Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent (5,1).
* Företaget Svensk Stålinredning AB har förvärvats och ingick med en månad under kvartal fyra.
 
« Tillbaka