Capilon: VD kommenterar pågående nyemission riktad till allmänheten
2011-04-11

"VD, Alex Molvin i Capilon kommenterar pågående nyemission riktad till allmänheten och svarar på frågor i en webcast, som är tillgänglig på bolagets hemsida, www.capilon.se

I syfte att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Capilon-aktien och ytterligare stärka Capilons finansiella ställning, kommer Capilon att i samarbete med Avanza Bank genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt högst 390 000 nya aktier i Capilon, dock högst till en sammanlagd emissionslikvid av motsvarande en miljon euro. Anmälningsperioden löper 4-17 april 2011.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Capilon-aktien under perioden 4-15 april 2011, dock lägst 19,00 kronor per aktie och högst 25,00 kronor per aktie. Om erbjudandet fulltecknas kommer Capilon att tillföras cirka 7,4-8,9 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av befintligt bemyndigande. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga en miljon euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt."

 
« Tillbaka