Precomp Solutions: Mycket stark rapport!
2011-02-24

"Bokslutsrapport 2010 för Precomp Solutions AB (publ)

· Nettoomsättningen uppgick till 164,6 MSEK (115,2)
· Rörelseresultatet uppgick till +7,6 MSEK (-13,2)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till +5,6 MSEK (+3,7 inkl ackordsvinst om 16,7 MSEK)
· Resultatet efter skatt uppgick till +9,7 MSEK (+4,5)
· Resultatet per aktie uppgick till +0,09 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under 2010

Precomp Solutions har under år 2010 haft en omsättning på 164,6 MSEK, vilket är en ökning med hela 43% jämfört med år 2009. Fordonsindustrin har återhämtat sig efter den finansiella krisen, vilket till stora delar förklarar den kraftiga omsättningsökningen för företaget.

Det gångna året har kännetecknats av kostnadsfokus på befintliga projekt såväl på interna som externa processer. Tack vare denna fokusering visar bolaget en vinst för året på 5,6 MSEK efter finansiella poster. Utfallet överstiger den prognos som presenterades i mars 2010 med ca 2,3 MSEK.

Bolaget har under räkenskapsåret konsoliderat marknadssatsningar som gjorts de två senaste åren i Tyskland. Ytterligare förstärkning av säljpersonal har skett på vår filial i Mainz. Nya nätverk har etablerats med fokus på kundbearbetning i tysktalande länder.

Bolaget har under verksamhetsåret levererat prototyper inom helt nya kundsegment, t.ex. power tools, för löpande produktion under 2011/2012.

Tack vare finklippningstekniken har vi haft ett stort intresse och bra omsättningsökning på trädgård och fritidskomponenter.

För dotterbolaget i Bulgarien har vi sett fortsatt stort intresse hos kunderna, flera kvalitetsrevisioner av potentiella kunder har skett under det gångna året.

Vi har under året ökat närvaron och bearbetning av kunder i östra Europa.

Vi har även överfört såväl produktion som tjänster från Sverige till Bulgarien, detta får genomslag under 2011 med cirka 10 MSEK i omsättningsökning.

Med ovanstående insatser blir även Bulgarienfabriken lönsam.

Bolaget har under 2010 genomfört lean-utbildning för samtliga anställda i bolaget, speciella arbetsgrupper har arbetat ut framtida arbetsmetodik enligt leanfilosofin.

Mot bakgrund av bolagets redovisade vinst och prognoser för de närmaste åren har det bedömts att bolagets underskottsavdrag med stor sannolikhet kommer att kunna utnyttjas, varför en uppskjuten skattefordran redovisats med 4,0 MSEK, vilket påverkar periodens resultat.

Vinsten för år 2010 kommer att föras över i ny räkning för att stärka det egna kapitalet och ingen utdelning till aktieägare planeras för året.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I februari 2011 har slutlig överenskommelse träffats om förvärv av resterande 20 % av det bulgariska dotterbolaget från Swedfund International AB. Förvärvet redovisas i bokslut 2010 och resulterar i en goodwill om 4,4 MSEK.

Framtida utveckling

År 2011 har börjat med fortsatt högt tryck i produktionen och faktureringen ligger över budgeterad nivå."

 
« Tillbaka