Novotek: Mycket stark rapport!
2011-02-17

"Bokslutskommuniké jan-dec 2010

• Rörelseintäkterna uppgick till 212 (243) MSEK, varav 65 (65) MSEK under fjärde kvartalet.
• Orderingången uppgick till 215 (237) MSEK, varav 75 (63) MSEK under fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (-0,1) MSEK, varav 7,8 (0,2) MSEK under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,1 (-0,3) MSEK, varav 7,5 (0,4) MSEK under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (0,2) MSEK, varav 5,1 (4,0) MSEK under fjärde kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,1) kronor, varav 0,5 (0,4) kronor under fjärde kvartalet.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 1,0 (0,5) kronor per aktie.

MARKNADSLÄGE

Marknadsläget förbättrades framförallt under sista kvartalet och i december har såväl orderingången som omsättningen utvecklats starkt. Offertstocken ökade kraftigt. Många avslut i de sista veckorna ledde till att resultatet i kvartalet förbättrades.


STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har Novotek fortsatt att renodla sin verksamhet för att fokusera på kärnverksamheten inom industriell IT och automation. Som ett led i detta har ledningen omorganiserats. Rekrytering av personal sker nu på flera marknader.

Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms (GE-IP)har fördjupats ytterligare, detta bland annat genom att GE-IP utsett Novotek till samarbetspartner också i Tyskland. Detta samarbete väntas ge många positiva effekter under de kommande åren. Avtalet med GE kring Novoteks produktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare Robex, har under 2010 lanserats för GEs kunder runt om i världen vilket gett ett antal nya kunder globalt samtidigt som antalet företag som är intresserade av produkten ökar starkt.

Novotek har under året utvecklat nya koncept inom viktiga områden däribland lösningar för ett företags miljöpåverkan, s.k. Carbon Footprint, ett område som tros komma att växa under de kommande åren. Ett annat område som Novotek satsar inom är livsmedelssäkerhet, ett område som utvecklas snabbt och inom vilket stora behov föreligger.


UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har ljusnat under slutet av 2010 och flera kunder har efter ganska lång tid återupptagit sina program för investeringar. Generellt växer nu marknaden för Novoteks lösningar." 
« Tillbaka