Lagercrantz: Stark rapport!
2011-02-08

"Lagercrantz Group AB delårsrapport 2010/11 Q3

1 april-31 december 2010 (9 månader)

· Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 15 procent
till 1 478 MSEK (1 285).
· Rörelseresultatet ökade med 127 procent till 102 MSEK (45).
Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (3,5).
· Ökad försäljning i kombination med lägre kostnader i befintliga
verksamheter samt förvärv har resulterat i ett förbättrat resultat.
· Resultat efter finansiella poster ökade till 98 MSEK (39). Resultat
efter skatt ökade med 152 procent till 73 MSEK (29).
· Resultat per aktie ökade med 152 procent till 3,32 SEK (1,32). För
den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 3,91
SEK.
· Avkastning på eget kapital var 17 procent (7) för den senaste
tolvmånadersperioden.
· Soliditeten uppgick till 44 procent (51) vid periodens slut.
· Valberedning utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2010.

1 oktober-31 december 2010 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal tre ökade med 18 procent till 530 MSEK
(448).
· Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 41 MSEK (20).
Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (4,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 91 MSEK (18).
· Företaget Vanpée & Westerberg A/S har förvärvats och ingår från och
med kvartal tre."
 
« Tillbaka