SeaNet: Valberedning utsedd
2011-01-31

"Valberedning utsedd för Seanet

Enligt beslut på årsstämman 2010 i Seanet
(www.seanet.se Communications Aktiebolag (publ) erhöll
bolagets styrelseordförande mandat att kontakta de fyra största
aktieägarna i bolaget och be dem att utse en ledamot var att, jämte
styrelseordföranden, utgöra valberedning.

Styrelsen för bolaget har informerats om att till ledamöter i
valberedningen har, förutom styrelsens ordförande Håkan Jansson, utsetts
Henrik Bonde som representant för
Östersjöstiftelsen (ostersjostiftelsen.se Åke Smids som
representant för Gålöstiftelsen (www.galostiftelsen.se Carl
Palmstierna som representerar sitt eget innehav och Håkan Holmberg som
representant för Camlet AB. De fyra största aktieägarna innehar cirka 34
procent av aktier och röster i bolaget. Henrik Bonde har utsetts till
valberedningens ordförande.

På valberedningen ankommer, i enlighet med den av årsstämman 2010
fastställda instruktionen, att till årsstämman 2011 lämna förslag till
(i) val av stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och eventuella
suppleanter, (iii) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter
samt eventuella suppleanter, (iv) styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter, (v) eventuell ersättning för
utskottsarbete samt (vi) val av och arvodering till revisorer och
revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom ska valberedningen
lämna förslag till beslut om principer för tillsättande av ny
valberedning.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jansson, Styrelsens ordf. Seanet, tel +46 8 599 00 300
Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300"
 
« Tillbaka