SeaNet: Beslut på extra bolagsstämma
2011-01-14

"EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEANET MARITIME COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag
(publ) idag beslutades bl.a. följande.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en sammanläggning av bolagets
aktier 1:1 000, vilket innebär att tusen aktier läggs samman till en
aktie. I samband härmed ändrades bolagsordningen § 5 till att antalet
aktier ska vara lägst 780 000 och högst 3 120 000. Avstämningsdag för
sammanläggningen har bestämts att vara den 26 januari 2011.

I anledning av bolagsstämmans beslut om sammanläggning beslutade
bolagsstämman att återkalla årsstämmans tidigare beslut den 17 juni 2010
om sammanläggning av bolagets aktier 1:100, ändring av bolagsordningen
och emissionsbemyndigande i samband därmed.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare på i huvudsak följande villkor

· Bolagets aktiekapital ska ökas med högst cirka 16 932 276,52 kronor
genom nyemission av högst 1 243 109 aktier.
· Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya
aktierna, varvid sex gamla aktier ska berättiga till teckning av sju nya
aktier.
· Teckningskursen ska vara 15 kronor per aktie.
· Avstämningsdag ska vara den 2 februari 2011.
· Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 7 februari
2011 till och med den 21 februari 2011."
 
« Tillbaka