Duroc: Rapport
2010-10-28

"Delårsrapport januari–september 2010

Under 2010 har koncernens orderingång, orderstock och omsättning ökat. Affärsområde industrihandel har under perioden ökat sina marknadsandelar och inom affärsområde teknik/produktion är utvecklingen stark i våra verksamheter i Luleå. Bland annat har Duroc Special Steel efter periodens utgång, tecknat ett legoavtal med SSAB, vilket innebär en fördubbling av årsvolymen. Försäljning och avveckling av två mindre verksamheter inom affärsområde teknik/produktion har inklusive reaförlust belastat rörelseresultatet i kvartalet med ca 3 Mkr.

· Orderingången för delårsperioden uppgick till 341,1 Mkr (236,5).
· Orderstocken var vid periodens utgång 89,0 Mkr (52,7).
· Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden 317,1 Mkr (291,4).
· Rörelseresultatet blev -10,3 Mkr (2,2).
· Resultatet efter skatt blev -12,0 Mkr (0,5).
· Resultatet per aktie blev -1,64 kronor (0,07).
· Soliditeten var 57 % (67).

Tredje kvartalet
· Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 103,4 Mkr (63,2).
· Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 103,0 Mkr (80,4).
· Rörelseresultatet blev -3,8 Mkr (0,1).
· Resultatet efter skatt blev -5,9 Mkr (-0,1).
· Resultatet per aktie blev -0,81 kronor (-0,01)."

 
« Tillbaka