SeaNet: Teckningsoption
2010-09-09

"Seanets teckningsoption Serie IV med teckningskurs 6 öre har sista
betalningsdag den 20 september 2010.

Varje teckningsoption av Serie IV berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i Seanet till en teckningskurs om 0,06 SEK under perioden 1 april
2010 - 20 september 2010. Antalet emitterade teckningsoptioner uppgår
till 469 530 816 st som vid full teckning motsvarar cirka 28,2 MSEK.
Styrelsens bedömning är att om teckningsoptionen nyttjas fullt ut kommer
kapitaltillskottet med god marginal räcka till att ett positivt
kassaflöde uppnås.

Seanets större ägare Östersjö- och Gålöstiftelsen har tecknat cirka 5,0
MSEK. Seanets styrelseledamot Patrik Salén har informerat styrelsen om
teckning av samtliga ägda optioner, direkt och via bolag, motsvarande
cirka 0,7 MSEK. Övriga styrelseledamöter har också informerat om att de
kommer att fullt ut teckna sina optioner.

"Jag är glad för att våra huvudägare och styrelseledamöter har tecknat
sina optioner och min förhoppning är att alla aktieägare nyttjar denna
möjlighet. Jag kommer själv teckna mina 2 000 000 optioner. Vår
affärsidé är klockren, att erbjuda mobila tjänster till sjöss lika
enkelt och bekvämt som på land. Vårt mål är att bli den ledande
leverantören av mobila tjänster till sjöss" säger VD Viesturs Vucins.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Seanet i denna
kapitalanskaffning. www.stockholmcorp.se (www.stockholmcorp.se

Under våren tecknade Seanet avtal med Marlink,
www.marlink.com (www.marlink.com en ledande global leverantör
av satellittelefoni, med mer än 1 000 installationer samt avtal med
Satpoint, www.satpoint.com (www.satpoint.com en svensk
leverantör av satellittelefoni.

"Sedan jag tillträdde som VD i februari i år har affärsmodellen
förändrats och strategin bygger på tillväxt där Seanet säljer sina
GSM-tjänster huvudsakligen via partners, Marlink och Satpoint, istället
för med egen säljkår. Dessa partners är betydande aktörer inom
satellittelefoni och våra tjänster kompletterar varandra mycket väl.
Genom samarbetet kan vi expandera snabbare med mindre kapitalbindning.
Vi har på kort tid blivit en av de ledande GSM-aktörerna till sjöss, med
en marknadsandel om cirka 12%", säger VD Viesturs Vucins.
Förvaltarregistrerade innehavare av Teckningsoption IV uppmanas att ta
kontakt med sin bank i god tid före den 16 september för att meddela
sitt intresse att teckna aktier."
 
« Tillbaka