Precomp Solutions: Bra rapport!
2010-08-25

"Delårsrapport för perioden januari – juni 2010 för Precomp Solutions AB (publ)

· Nettoomsättningen uppgick till 79,7 MSEK (55,7)
· Rörelseresultatet uppgick till +3,2 MSEK (-5,0)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till +1,9 MSEK (+10,2 inkl ackordsvinst om 16,5 MSEK)
· Resultatet efter skatt uppgick till +2,0 MSEK (+10,3)
· Resultatet per aktie uppgick till +0,02 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2010

Omsättningen ökade med 43% jämfört med andra kvartalet 2009 och rörelseresultatet gick ifrån +0,7 MSEK till +2,3 MSEK. Utfallet under andra kvartalet följer väl budgeten för 2010.

Årsstämman den 27 maj godkände avyttring av dotterbolaget Markground Industri AB och i juni har bolaget sålts till Consilium AB för en summa om 831 TSEK.

Framtida utveckling

Kunder inom automotiv har successivt ökat sina volymer hos bolaget varefter den globala efterfrågan inom segmentet tydligt ökat.

Efterfrågan från kunder som inte är automotivinriktade har påtagligt ökat under andra kvartalet och bolaget förväntar sig under hösten ordrar från nya kunder inom detta område. Flera av dessa nya kunder tillhör världs-omspännande koncerner och de första ordrarna blir en test på bolaget som leverantör. Speciellt intressant har lösningar med vår patenterade tillverkningsmetod varit.
Leveranstiderna på råmaterial ökar och i vissa fall kan det uppstå materialbrist i väntan på att stålltillverkarna kommer ikapp med efterfrågan. Detta kan påverka Precomp Solution som bolag och hela tillverknings-industrin negativt.
Med inneliggande orderstock kommer det budgeterade resultatet för 2010 (+3,3 MSEK) överträffas med god marginal, vilket innebär en oförändrad prognos i förhållande till den framtidsstrategi som presenterades den 23 mars 2010."




 
« Tillbaka