Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2010-07-21

"Delårsrapport 2010/11 Q1
1 april–30 juni 2010 (första kvartalet)

* Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 454 MSEK (434).

* Affärsläget har tydligt förbättrats under kvartalet och efterfrågan jämfört med föregående år har stärkts.

* Rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (13) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (3,0).

* Resultat efter finansiella poster uppgick till 26 MSEK (10) och resultat efter skatt till 20 MSEK (7).

* Resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,32). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,50 SEK.

* Avkastning på eget kapital var 11 % (11 %) för den senaste tolvmånadersperioden och soliditeten uppgick till 44 % (52 %) vid periodens slut.

* Företagen Norwesco AB och SwedWire AB förvärvades under kvartalet. Leteng AS förvärvat med tillträde efter kvartalets slut.

* Årsstämma hålls den 31 augusti 2010. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie."
 
« Tillbaka