Capilon: Rapport
2010-05-04

"Capilon AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010

* Nettoomsättning 99,3 (117,2) MSEK
* Rörelseresultat -6,2 (1,6) MSEK
* Resultat efter skatt -9,4 (0,4) MSEK
* Resultat per aktie före utspädning -2,38 (0,13) SEK
* Eget kapital per aktie 24,61 (29,32) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
* Capilon slutförde förvärv av Scanacon - ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering
* TermoRegulator tecknade strategiskt ramavtal värt 75 MSEK årligen

CAPILON VERKSAMHETSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

Capilon är ett publikt riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar.
Den viktigaste händelsen under första kvartalet var att Capilon, tillsammans
med företagsledningen i miljöteknikföretaget Scanacon, förvärvade aktierna i Scanacon för en total köpeskilling om 59 MSEK. Capilons ägarandel i Scanacon
uppgår till 94% medan företagsledningens ägarandel uppgår till 6%. Då Capilon fick tillträde till aktierna i Scanacon den 1 februari 2010 konsoliderades Scanacon i Capilon från detta datum. Scanacon har under perioden 1 februari -
31 mars påverkat Capilon-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat
positivt med 15,7 MSEK respektive 4,8 MSEK. Scanacon i Sollentuna är ett
världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar, tillverkar och marknadsför
produkter och tjänster inom analys, filtrering, cirkulation, syraåtervinning,
och spillvattenrening för styrning av betningsprocessen vid främst rostfri
stålproduktion.

Capilons nettoomsättning under första kvartalet 2010 uppgick till 99,3 (117,2)
MSEK med ett rörelseresultat på -6,2 (1,6) MSEK. Koncernens resultat efter
skatt uppgick till -9,4 (0,4) MSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,38 (0,13) SEK och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,38 (0,13) SEK. Ingen utspädningseffekt redovisas eftersom detta skulle ge en mindre förlust per aktie. Det negativa rörelseresultatet berodde främst på att de två affärsområdena Österby Gjuteri och TermoRegulator inte uppnådde
tillräckligt hög omsättning, vilket gav upphov till en negativ
resultatutveckling i de volymberoende verksamheterna. Capilon-koncernens
rörelseresultat stärktes under slutet av kvartalet och var positivt i mars
månad, tack vare en ökad omsättning i Österby Gjuteri och TermoRegulator.
Produktionsomkostnader av engångskaraktär i Österby Gjuteri påverkade rörelseresultatet med -2,0 MSEK. Goodwillavskrivningar påverkade
rörelseresultatet med -1,8 (-0,6) MSEK. Capilon-koncernen har goodwill som skrivs av på tio år. Kostnader hänförbara till Capilons konvertibel har, enligt särskilda redovisningsregler i RR27, under första kvartalet påverkat resultatet
efter skatt med -1,9 (0,0) MSEK. Under första kvartalet 2009, påverkades också
rörelseresultatet positivt med 3,0 MSEK av en försäkringsersättning i Österby Marine.

Capilon har tre dotterbolag; Scanacon, Österby Marine och TermoRegulator. Dessa tre dotterbolag är i sin tur uppdelade i sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics
och eC ErgoTronic. Scanacons omsättning uppgick under första kvartalet till 15,7 MSEK med ett rörelseresultat på 4,8 MSEK. Österby Marines omsättning uppgick till 49,8 (84,7) MSEK med ett rörelseresultat på -6,2 (5,9) MSEK, medan
TermoRegulators omsättning uppgick till 33,9 (32,5) MSEK med ett
rörelseresultat på -2,4 (-2,5) MSEK."


 
« Tillbaka