Lagercrantz: Mycket lovande rapport!
2010-05-11

"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 januari-31 mars 2010 (fjärde kvartalet)
En förbättring av affärsklimatet har noterats. De åtgärder som vidtagits under tidigare perioder har haft en tilltagande positiv effekt under räkenskapsåret, framför allt avseende resultat och kassaflöde.
* Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 435 MSEK (528).
* Rörelseresultat uppgick till 22 MSEK (10) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (1,9), där föregående år kvartal fyra påverkades av poster av jämförelsestörande karaktär om -17 MSEK.
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 42 MSEK (56) under kvartal fyra och koncernen uppvisade en finansiell nettokassa om 11 MSEK exklusive pensionsskulder vid periodens slut.
* Företaget Norwesco AB förvärvades efter kvartalets utgång.

1 april 2009-31 mars 2010 (Bokslutskommuniké 12 månader)
* Nettoomsättningen för 2009/10 uppgick till 1 720 MSEK (2 138).
* Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (105), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,9). * Resultatet inkluderar poster av jämförelsestörande karaktär om totalt -1 MSEK (-21 MSEK).
* Resultat efter finansiella poster uppgick till 58 MSEK (94) och resultat efter skatt till 42 MSEK (68).
* Resultat per aktie uppgick till 1,91 SEK (3,05). Avkastning på eget kapital var 8 procent (14).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 87 MSEK (137), motsvarande ett kassaflöde per aktie om 3,96 SEK (6,15).
* Soliditeten uppgick till 56 procent (49).
* Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie."

 
« Tillbaka