Precomp Solutions: Rapport!
2010-02-24

Bokslutsrapport 2009 för Precomp Solutions AB (publ)

• Nettoomsättningen uppgick till 115,2 MSEK (166,7)
• Rörelseresultatet uppgick till -13,2 MSEK (-18,3)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till +3,7 MSEK (-21,8) inkl ackordsvinst på 16,7 MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till +4,5 MSEK (-28,5)
• Resultatet per aktie uppgick till +0,04 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under 2009

Den finansiella krisen innebar för Precomp Solutions kraftigt minskad orderingång under hösten 2008. I början av 2009 påbörjades arbetet med att finna en hållbar finansiell lösning för bolaget, vilket resulterade i en rekonstruktion.

Bolaget erhöll företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion den 6 februari 2009 av Borås tingsrätt, varvid Stefan Thorvaldsson vid Ackordscentralen i Borås utsågs till rekonstruktör. Den 12 mars framlades ett ackordsförslag vilket godkändes av fordringsägarna den 9 april 2009 och fastställs i tingsrätt den 28 maj 2009. Den 18 juni vann beslutet laga kraft och ackordslikvid utbetalades till leverantörerna under juli månad. Den 6 augusti avslutades rekonstruktionen. Att rekonstruktionen genomfördes helt enligt plan har uppskattats av såväl leverantörer som kunder, förtroendet för bolaget steg betydligt efter den avslutade rekonstruktionen.

Bolagets bank har utökat bolagets krediter med 4,5 MSEK för att klara likviditetsbehovet under företagsrekonstruktionen. Därutöver har Almi Företagspartner Väst AB beviljat bolaget en kredit om 5 MSEK.

Som en följd av att bolagets rörelseförlust och nedskrivningar under 2008, hade mer än halva bolagets registrerade aktiekapital förbrukats. Årsstämman den 27 maj 2009 beslutade därför om nedsättning av bolagets registrerade aktiekapital med 21,9 MSEK för täckande av förlust. Kontrollbalansräkning upprättades per 31 mars 2009. Ny kontrollbalans upprättades per den 30 juni 2009 vilken visade att bolagets registrerade aktiekapital åter var intakt, denna kontrollbalansräkning fastställdes på en extra bolagsstämma den 20 augusti.

Under slutet av juni och början av juli genomförde Precomp Solutions en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 11,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades motsvarande 44,2% av antalet aktier med stöd av företrädesrätt. Vidare tecknades motsvarande 0,3% av antalet aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Totalt tecknades 44,5% av det totala antalet aktier i emissionen. Resterande aktier tecknades av emissionsgaranten.

Marknadsmässigt har bolaget trots rådande konjunktur och rekonstruktion erhållit nya kunder, exempelvis Assa Abloys hela sortiment för finklippning. ABB har som ”första” kund köpt rena engineeringstjänster dessutom har vi fått nya verktygs- och komponentorder från befintliga kunder.

Bearbetningen av nya kunder från vårt kontor i Mainz har resulterat i långt gångna förhandlingar om övertagande av befintlig produktion. Rent allmänt har intresset varit stort från kunderna i Tyskland för våra tjänster. Kronkursen samt att vi är en ny leverantör på tyska marknaden som ändå är etablerad inom finklippning är de främsta orsakerna till intresset.

Rent allmänt så är det stor aktivitet hos våra kunder med nya projekt. Antalet kvalificerade offertförfrågningar överstiger 2008 med nästan 100%, dock ligger produktionsstart mellan 12-18 månader framåt i tiden.

Lanseringen av vår patentsökta metod för att minska vankanten (mindre materialåtgång) samt samarbetet med SSAB och Uddeholm med bearbetning av höghållfast material har rönt stort intresse och inneburit att bolaget blivit ”first preferred supplier” i flera större kundprojekt. Precomp Solutions har med patentet och inriktning på höghållfast material blivit en strategisk teknisk partner som väl svarar upp till kundernas krav på morgondagens produkter t ex lätta komponenter/system till eldrivna fordon.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2009

Den breda lanseringen av våra nyheter har skett i samband med underleverantörsmässa på Elmia i Jönköping den 10-13 november och på mässan ”Otomotiv” i Istanbul den 12-15 november. Att delta på dessa mässor med egen monter visar tydligt att bolaget är tillbaka med full kraft och vi kan ha fokus på nya affärer, både roligt och inspirerande för hela organisationen.

Fjärde kvartalet var första kvartalet under 2009 som bolaget inte var under rekonstruktion och förhoppningsvis har osäkerheten kring bolaget eliminerats väsentligt av såväl kunder som leverantörer."
 
« Tillbaka