Capilon: Rapport!
2010-02-24

"CAPILON AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2009

- Nettoomsättning 430,3 (546,3) MSEK
- Rörelseresultat 0,1 (-0,9) MSEK
- Resultat efter skatt -3,8 (-4,3) MSEK
- Resultat per aktie -1,04 (-1,24) SEK
- Eget kapital per aktie 27,38 (29,19) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Capilon slutförde en konvertibelemission om 43 MSEK och en riktad nyemission
om 3 MSEK
- MJP Waterjets tog två order värda totalt 60 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
- TermoRegulator tecknade strategiskt ramavtal värt 75 MSEK årligen
- Capilon slutförde förvärv av Scanacon - ett världsledande miljöteknikföretag
inom syrahantering

KONCERNENS VERKSAMHETSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2009
Capilon är ett publikt riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar.
Under 2009 har Capilon, trots lågkonjunktur, lyckats förbättra
rörelseresultatet jämfört med föregående år, i enlighet med tidigare
offentliggjord resultatprognos. Det har varit en blandad utveckling i Capilons
dotterbolag, då Österby Marine haft en positiv resultatutveckling medan
TermoRegulators resultatutveckling varit negativ. Capilon har också, trots
finanskris, lyckats finansiera två företagsförvärv; Kvarnmon Group, med
affärsområdena Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic, samt Scanacon, som är ett
världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering. Capilon tecknade i
december 2009 ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av
Scanacon. Då Capilon fick tillträde till aktierna i Scanacon den 1 februari
2010 konsoliderades Scanacon i Capilon från detta datum. Capilon slutförde i
oktober en konvertibelemission om 43 MSEK, före emissionskostnader om 3,1 MSEK,
samt en riktad nyemission om 3 MSEK, från befintliga och nya kapitalstarka
aktieägare. Konvertibelemission genomfördes för att kunna finansiera
företagsförvärv eller organiska tillväxtmöjligheter. Se Not 2 för mer
information om Capilons konvertibel.

Under året har Capilon tillsammans med företagsledningen för respektive
affärsområde infört förbättrings- och sparprogram för att anpassa kostnaderna
till en lägre försäljning. Dessa kostnadssänkningar, om totalt 18 MSEK har
bidragit till att kassaflödet från den löpande verksamheten förstärkts avsevärt
till 27,9 (7,9) MSEK. Under året har det också bedrivits en aktiv
marknadsbearbetning av både befintliga och nya kunder, och samtliga större
affärsområden hade en förbättrad orderingång under fjärde kvartalet 2009,
jämfört med andra och tredje kvartalet."

 
« Tillbaka