Lagercrantz: Stabil rapport!
2010-02-09

"DELÅRSRAPPORT - Lagercrantz Group Q3 2009/10

1 april-31 december 2009 (9 månader)
· Nettoomsättningen för 9-månadersperioden uppgick till 1 285 MSEK (1 610).
· Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (95), motsvarande en
rörelsemarginal om 3,5 procent (5,9). Resultatet inkluderar poster av
jämförelsestörande karaktär om -1 MSEK mot -4 MSEK föregående år.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 39 MSEK (89) och
resultat efter skatt till 29 MSEK (64).
· Resultat per aktie uppgick till 1,32 SEK (2,86) och för den senaste
tolvmånadersperioden till 1,50 SEK (3,05 för räkenskapsåret 2008/09).
Avkastning på eget kapital var 7 procent för den senaste
tolvmånadersperioden (20).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45 MSEK (81). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till
4,60 SEK.
· Nettolåneskulden exklusive pensionsskulder minskade till 26 MSEK från 66 MSEK för ett år sedan. Soliditeten uppgick till 51 procent vid
periodens slut (49 vid räkenskapsårets ingång).
· Valberedning utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2009.

1 oktober-31 december 2009 (tredje kvartalet)
· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 448 MSEK (557).
· Rörelseresultat uppgick till 20 MSEK (30) och rörelsemarginalen till
4,5 procent (5,4). Poster av jämförelsestörande karaktär om -1 MSEK (-1) ingår i resultatet."
 
« Tillbaka