Duroc: Nedskrivning av goodwill m m
2010-01-27

"Duroc - Nedskrivning av goodwill och preliminärt resultat för 2009

Styrelsen i Duroc AB (publ) har beslutat att skriva ned värdet på
immateriella tillgångar med ca 57 Mkr. Nedskrivningen avser
huvudsakligen goodwill hänförlig till affärsområde industrihandel och
kommer att belasta fjärde kvartalet 2009.

- Affärsområde industrihandel har direkt påverkats av den svaga
efterfrågan som råder inom skandinavisk automotive- och
verkstadsindustri. Därför är det rimligt att genomföra en nedskrivning, säger Erik Albinsson. Det skall noteras att Durocs balansräkning trots detta är fortsatt stark med en soliditet överstigande 60 %.

För fjärde kvartalet uppgick koncernens omsättning preliminärt till 93 Mkr (167). Preliminärt resultat efter skatt uppgick till -55 Mkr (-7),
med ett rörelseresultat före nedskrivningar om -4 Mkr.

Motsvarande preliminära siffror för helåret uppgår till följande.
Koncernens omsättning uppgick till 385 Mkr (698) och resultatet efter
skatt blev -55 Mkr (6). Rörelseresultatet före nedskrivningar blev för helåret -2 Mkr .

Durocs bokslutskommuniké för 2009 kommer att offentliggöras den 11
februari."
 
« Tillbaka