Lagercrantz: Mycket stabil rapport!
2009-11-11

"Lagercrantz Group Q2 2009/10

1 april-30 september 2009 (6 månader)

· Nettoomsättningen första halvåret 2009/10 uppgick till 837 MSEK (1 053).

· Efterfrågan har stabiliserats under det andra kvartalet.

· Rörelseresultatet första halvåret 2009/10 uppgick till 25 MSEK (65).
Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (6,2).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 21 MSEK (61) och
resultat efter skatt till 15 MSEK (42).

· Resultat per aktie uppgick till 0,68 SEK (1,87). För den senaste
tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 1,86 SEK (3,05 för räkenskapsåret 2008/09). Avkastning på eget kapital var 9 procent för den senaste tolvmånadersperioden (21).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 27 MSEK (25) under perioden. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 6,31 SEK (6,15 för räkenskapsåret 2008/09).

· Nettolåneskulden exklusive pensionsskulder minskade till 41 MSEK från 98 MSEK för ett år sedan. Soliditeten uppgick till 50 procent vid
periodens slut (49 vid räkenskapsårets ingång).

1 juli-30 september 2009 (andra kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 MSEK (521).

· Rörelseresultat uppgick till 12 MSEK (32) och rörelsemarginalen till
3,0 procent (6,1).

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka