Sea Net: Genomför garanterad företrädesemission
2009-10-14

"Seanet genomför en garanterad företrädesemission

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) ("Seanet") har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 13 november 2009 enligt separat pressmeddelande idag. Till bolagsstämman har styrelsen föreslagit bl.a. beslut om en nyemission om 28,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att förstärka bolagets kapitalbas och därmed säkerställa Seanets möjligheter att installera och driftsätta ett större antal nya fartyg. Emissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Förslaget i korthet:

· Nyemission med företrädesrätt om cirka 28,1 MSEK

· Två gamla aktier skall berättiga till tre nya aktier

· Teckningskurs om 6 öre per aktie

· För varje tecknad aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Seanet ytterligare cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader

· Teckningsperiod för aktierna löper mellan 26 november - 10 december 2009

· Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Mot bakgrund av att Seanet under sommaren 2009 har bevisat sin affärsmodell vill styrelsen säkerställa Seanets möjligheter att installera och driftsätta ett större antal nya fartyg till nästa säsong. Därför föreslår styrelsen denna nyemission.

Ericssons system är fullt installerat och fungerar tillfredställande sedan slutet av juni 2009. Antalet aktiva roamingavtal är idag 200, varav 54 är Seanets egna. Seanet har tecknat strategiska samarbetsavtal med Belgacom som interconnect partner, och med Globe Telecom rörande kontantkort. Genom samarbetet med Globe Telecom kan Seanet erbjuda sjömän ombord mer attraktiva samtalstariffer. Allt detta sammantaget innebär att Seanet fungerar nu som en fullvärdig operatör.

Med ovan nämnda kapitalförstärkning kommer bolaget att kunna driftsätta fler fartyg , teckna och lansera fler roamingavtal, effektivisera produktionsapparaten och marknadsföringen. Detta innebär att Seanet under 2010 kommer att ytterligare stärka sin position på marknaden.

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare till Seanet i samband med företrädesemissionen."
 
« Tillbaka