Capilon: Konvetibelemission och riktad nyemission tillför 46 MSEK för offensiva satsningar!
2009-10-13

"Capilon tillförs totalt 46 MSEK genom avslutad konvertibelemission och en riktad nyemission

Capilon AB (publ) har slutfört en konvertibelmission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Konvertibelemissionen tillför bolaget cirka 42,7 MSEK före emissionskostnader. Efter slutförd konvertibelemission har styrelsen i Capilon, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 10 september 2009, beslutat att bredda ägarbasen genom en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader.

Totalt har 1 941 116 konvertibler tecknats i emissionen, varav 1 325 100 tecknats med stöd av teckningsrätt och 616 016 har tecknats utan stöd av teckningsrätt. Teckningskursen per konvertibel uppgick till 22 SEK, innebärande att Capilon härmed tillförs cirka 42,7 MSEK före emissionskostnader. Detta motsvarar ett emissionsutfall på 77 %, då maximalt nominellt lånebelopp uppgick till cirka 55,4 MSEK.

Konvertibler som tecknats utan stöd av teckningsrätter tilldelas i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 18 september 2009. Betalda tecknade konvertibler (BTU) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att konvertibelemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av konvertibler. Konvertiblerna beräknas att upptas till handel på NASDAQ OMX First North i början av november 2009.

Efter slutförd konvertibelemission har styrelsen i Capilon, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 10 september 2009, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 200 000 aktier, som tillför bolaget cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är riktad till Sten K Johnson genom hans bolag Tibia Konsult AB, som även investerat 10 MSEK i Capilons slutförda konvertibelemission. Emissionskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 16,80 SEK, vilket motsvarar en marknadsmässig rabatt på cirka 3,5 % jämfört med den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under de senaste 10 dagarna.

Skälet till att styrelsen valt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägarkrets. Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar från 3 775 256 till 3 975 256. Bolagets aktiekapital kommer således att öka från 3 775 256 SEK till 3 975 256 SEK. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till andel i bolagets vinst från och med räkenskapsåret 2009.

– Vi är nöjda med att tillföras totalt 46 MSEK genom konvertibelemissionen som genomförts utan kostsamma garantiersättningar, och genom den riktade nyemissionen, vilka tillsammans innebär en breddning av ägarbasen och ger bolaget finansiell styrka för framtiden, säger Capilons VD Alex Molvin.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit bolagets finansiella rådgivare i samband med konvertibelemissionen."
 
« Tillbaka