Consilium: Analys från placera.nu (Avanza)
2009-09-23

"Consilium kan lyfta på sikt

ANALYS: Marinsäkerhetsföretaget Consilium har fått en order värd 95 miljoner kronor. På ett par års sikt tror vi att Consilium kan lyfta resultatet ordentligt. Men i år blir det lite sämre.

Ordern motsvarar 10 procent av bolagets årliga omsättning som i år kan nå 1 miljard kronor.

Consilium utvecklar och marknadsför produkter för brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, automationssystem och navigationsutrustning. Kunder är framförallt varv, redare samt olje- och gasindustrin. Inom valda nischområden är Consilium ett av världens ledande företag.

Försäljningen sker huvudsakligen via 18 egna marknadsbolag i Europa, Asien och USA. I fjol svarade Asien för 44 procent av omsättningen och Europa exklusive Sverige för 43 procent. Omsättningen i Sverige svarade för 9 procent och övriga marknader för 4 procent.

I fjol omsatte bolaget knappt en miljard kronor inom tre tre affärsområden. Det största är Brand & Gas som svarar för 60 procent av omsättningen. Affärsområdet säljer lösningar för brandlarm, gasdetekterings- och emissionssystem till den internationella sjöfartens aktörer. Kunderna utgörs till övervägande del av större varv i Asien och Europa, samt internationella rederier.

Inom brandlarm och gasdetektering uppgår bolagets marknadsandelar till mer än 45 procent av världsmarknaden mätt i antalet levererade system.

Affärsområdet Navigation svarar för 30 procent av omsättningen och är en av världens ledande leverantörer av utvalda navigationsprodukter. Produkterbjudandet omfattar fartygsloggar, navigationsradar och radarsystem, marina färdskrivare samt elektroniska navigations- och informationssystem. Kunder är internationella rederier, större varv i framför allt Asien och Europa samt i viss utsträckning globala leverantörer av integrerade navigationssystem.

Affärsområdet Automation svarar för 10 procent av omsättningen och säljer automationslösningar för lagerhantering för tankan­läggningar, automation av tankterminaler samt kontrollsystem för olika typer av olje- och gasanläggningar. Kunderna finns i olje- och gasindustrin och främst i Mellanöstern.

De senaste åren har Consilium haft en bra tillväxt och lönsamhet. De senaste fem åren har den genomsnittliga volymtillväxten varit 24 procent. Samtidigt har rörelseresultatet förbättrats kraftigt.

I fjol hade bolaget en omsättningstillväxt på 25 procent. Omsättningen blev 945 Mkr med ett rörelseresultat på 73 Mkr. Det motsvarade en marginal på 7,7 procent. Vinsten per aktie var 2,37 kronor.

Consilium ökade under 2008 orderingången med 32 procent och trots effekter från den finansiella krisen med annuleringar av order var orderstocken rekordstor vid årsskiftet.

Under första halvåret har antalet annuleringar fortsatt. Men den stora orderstocken innebar ändå att nettoomsättningen kunde öka med 2 procent till 441,8 Mkr.

Orderingången backade med 11 procent. Det var framförallt beställningar från rederierna som minskade. I den andra stora kundgruppen, varven, är ledtiderna långa och det kommer att ta tid innan nedgången i nybeställningar slår igenom.

Rörelseresultatet uppgick till 28,7 Mkr vilket var en minskning med 24 procent jämfört med samma period i fjol. Bolaget anger i halvårsrapporten att resultatet under första halvåret påverkats väsentligt av omallokeringar av resurser, förändringar i produktionsvolym och förskjutningar av leveranser. Marginalen var 6,5 procent jämfört med 7,8 procent.

Resultatet per aktie efter minoritetsposter och efter kostnader i avvecklade verksamheter uppgick till 1,21 kronor (1,70).

Under senare år har Consilium ökat försäljningen inom andra användningsområden som till exempel skydd av fastigheter, transportsystem och fordon. Investeringar i säkerhetssystem för sjukhus, tåg och tunnelbanor är områden som inte påverkas nämnvärt av konjunkturen. Totalt sett är det en marknad med stor potential för Consilium.

Inom affärsområdet Automation finns ett stort antal projekt som förväntas genomföras av kunder inom olje- och gasindustrin i Mellanöstern. Under första halvåret annulerades flera order inom området men Consilium tror på en väsentlig ökning under andra halvåret och idag har affärsområdet rapporterat om en ny order från Dubai på 95 Mkr.

Totalt investerade Consilium 56 Mkr i produktutveckling inom Brand & Gas under 2008. Under första halvåret lanserades ett antal nya produkter och ytterligare lanseringar kommer under andra halvåret. Successivt räknar Consilium att dessa investeringar liksom stora satsningar på nya marknadsbolag och i nya marknadssegment ska slå igenom.

Det osäkra ekonomiska läget har dock medfört att bolaget anpassat verksamheten till en minskad tillväxt. Såväl externa konsulter som egen personal har under första halvåret fasats ut och en allmän översyn av kostnaderna har genomförts.

Vid halvårsskiftet uppgick orderstocken till drygt 700 Mkr vilket är mer än 100 Mkr större än motsvarande tidpunkt föregående år.

Vi bedömer att Consilium i år kommer att redovisa en vinst efter minoritetsintressen på cirka 2 kronor per aktie. Avvecklade verksamheter belastade resultatet 6,5 Mkr eller 55 öre per aktie under första halvåret. Vi har utgått ifrån att det inte blir någon ytterligare belastning under andra halvåret.

Den globala krisen har ännu inte slagit igenom med full kraft i Consiliums resultat. Samtidigt finns det flera faktorer som talar för att bolaget på lite sikt kan stärka sitt resultat betydligt. Det handlar om ökad handel, större krav på säkerhet, satsningar på nya produkter, nya marknader och nya användningsområden.

På ett par års sikt tror vi på en vinst i häraden 3-4 kronor per aktie. Aktierna i Consilium handlas i 30 kronor. Det är cirka 16 procent lägre än vid årsskiftet och 26 procent lägre än för ett år sedan. För den långsiktige är rekommendationen köp.

I perspektivet 3-6 månader räknar vi med aktien utvecklas bättre än index och rekommendationen är öka."
 
« Tillbaka