Capilon: Kommuniké från extra bolagsstämma
2009-09-10

"Capilon AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Capilon har idag beslutat om att genomföra en konvertibelemission om cirka 55 miljoner enligt styrelsens förslag med företräde för Bolagets aktieägare. I samband med detta fattades beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antalet aktier. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 370 000 aktier, under tiden fram till nästa årsstämma.

Capilon utvärderar för närvarande ett flertal mycket intressanta företagsförvärv, vilka kan komma att genomföras under de närmaste tolv månaderna. Den beslutade konvertibelemissionen avses genomföras för att säkerställa finansiering av kommande företagsförvärv eller organiska tillväxtmöjligheter. De potentiella företagsförvärven skulle komplettera och stärka Capilons övriga verksamhet och förväntas höja lönsamheten i koncernen. Konvertibelemissionen, som omfattar högst 55 370 392 SEK före emissionskostnader, ska ske med företräde för dem som per avstämningsdagen den 18 september 2009 är aktieägare i bolaget. Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av två (2) konvertibler. Varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt.

Teckningskursen ska vara 22 kronor. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp och konverteringskursen. Konvertiblerna löper med 9 procents årlig ränta och förfaller till betalning den 31 oktober 2012 om inte konvertering till aktier skett dessförinnan. Ränta kommer att betalas ut årligen. Konvertering till aktier kan ske under mars och september månad varje år under lånets löptid. Vid full konvertering kommer antalet aktier i bolaget att öka med högst 2 516 836 st, motsvarande en utspädning om högst 40 % procent, beräknat på fullt utspätt antal aktier.

Tidplan för konvertibelemission:
Sista handelsdag i Capilons aktie inklusive teckningsrätt: 15 september 2009
Första handelsdag i Capilons aktie exklusive teckningsrätt: 16 september
Offentliggörande av prospekt: 18 september
Teckningstid: 23 september -7 oktober
Handel med teckningsrätter: 23 september - 2 oktober

Styrelsen kommer att ansöka om upptagande till handel av konvertiblerna på NASDAQ OMX First North när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2009.

Fullständiga villkor för konvertibelemission, bemyndigandet och bolagsordningen finns på www.capilon.se.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Capilon i samband med konvertibelemissionen."
 
« Tillbaka