SeaNet: Upprättar kontrollbalansräkning
2009-08-24

"Seanet upprättar kontrollbalansräkning och förbereder nedsättning av aktiekapitalet

Då bolagets styrelse funnit skäl att anta att bolagets eget kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet har styrelsen
beslutat att genast låta upprätta, och låta bolagets revisor granska, en
kontrollbalansräkning. Arbetet vidtas omedelbart och styrelsen bedömer
att dessa åtgärder kommer vara vidtagna senast till på fredag denna
vecka, den 28 augusti, då bolagets halvårsrapport också skall
presenteras.

Om kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet kommer styrelsen snarast möjligt härefter att kalla till en extra bolagsstämma (sk första
kontrollstämma). Styrelsens avsikt är att i denna kallelse också
presentera ett förslag om att minska aktiekapitalet i sådan utsträckning
att det egna kapitalet åter skall uppgå till minst det registrerade
aktiekapitalet."


 
« Tillbaka