Novotek: Godkänd rapport
2009-08-19

"NOVOTEK: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

* Rörelseintäkterna uppgick till 137 (136) MSEK, varav 65 (71) MSEK under andra kvartalet
* Orderingången uppgick till 139 (132) MSEK, varav 61 (64) MSEK under andra kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (6,8) MSEK, varav 0,8 (4,4) MSEK under andra kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (7,3) MSEK, varav 0,8 (4,6) MSEK under andra kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (5,4) MSEK, varav 0,1 (3,4) MSEK under andra kvartalet
* Vinsten per aktie uppgick till 0,3 (0,5) kronor, varav 0,1 (0,3) kronor under andra kvartalet

Marknadsläge
Under andra kvartalet har många kunder skjutit ytterligare på sina beslut beträffande investeringar och detta påverkar försäljningen av lösningar och produkter negativt. Det icke helägda dotterbolaget Danprocess har påverkats mest och kostnadsanpassningar pågår inom bolaget. Dessutom består delar av försäljningen av lågmarginalprodukter från Novotek Systems Oy vilket påverkat rörelsemarginalen negativt.

Strategiska händelser under inledningen av tredje kvartalet Försäljningen av Novotek Systems Oy (test- och mätverksamheten) har kunnat genomföras under inledningen av tredje kvartalet så att fokus kunnat stärkas på det som är huvudverksamheten inom Novotek. Positivt är också att Novotek under inledningen av tredje kvartalet, tecknat avtal med GE Fanuc kring Novoteks produkt för produktionsnära planläggning, ROB-EX. Detta avtal ger Novotek en möjlighet att komma ut med sina produkter på den globala marknaden via GE Fanucs globala närvaro.

Utsikter
För resterande delen av 2009 är marknadsläget mycket svårbedömt. Fokus under resterande delen av 2009 blir därför att fortsätta arbetet med att bygga långsiktiga relationer till våra kunder och stärka vår interna organisation för att kunna möta ett ökande behov när marknaden blir mer positiv. Parallellt med detta utvärderas potentiella förvärvsmöjligheter löpande.

Resultat och finansiell ställning Resultatmässigt har andra kvartalet varit svagt och motsvarar inte de övergripande uppställda målen för koncernen. Effekterna av uppskjutna investeringar hos kunderna och en därmed minskad orderingång har under det andra kvartalet påverkat det resultatmässiga utfallet för koncernen negativt."
 
« Tillbaka