Precomp Solutions: Positiv rapport!
2009-08-20

Delårsrapport januari - juni 2009 för Precomp Solutions AB

Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (94,6)
Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-0,9)
Resultat efter finansiella poster uppgick till +10,2 MSEK (-3,2)
Resultatet efter skatt uppgick till +10,3 MSEK (-2,2)
Resultatet per aktie uppgick till +0,38 SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2009

I slutet av april avyttrade Precomp Solutions sina aktier i Boråshälsan Holding AB, vilket innebar en icke obetydlig realisationsvinst, motsvarande 1,5 – 2% av den budgeterade omsättningen för 2009.

Bolagets företagsrekonstruktion har löpt på enligt plan och den 28 maj fastställdes ett offentligt ackord vid Borås Tingsrätt. Den 18 juni vann beslutet laga kraft, innebärande en ackordsvinst om 16,5 MSEK.

Under andra kvartalet har samtliga aktier i det vilande dotterbolaget Markground Industri AB sålts till det närstående bolaget Consilium AB.

Under slutet av juni och början av juli genomförde Precomp Solutions en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 11,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades motsvarande 44,2% av antalet aktier med stöd av företrädesrätt. Vidare tecknades motsvarande 0,3% av antalet aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Totalt tecknades 44,5% av det totala antalet aktier i emissionen. Resterande aktier tecknades av emissionsgaranten.

Marknadsmässigt har bolaget trots rådande konjunktur och rekonstruktion erhållit nya kunder, exempelvis Assa Abloys hela sortiment för finklippning. ABB har som ”första” kund köpt rena engineeringstjänster dessutom har vi erhållit nya verktyg/komponentorder från befintliga kunder.

Bearbetningen av nya kunder från vårt kontor i Mainz har resulterat i långt gångna förhandlingar om övertagande av befintlig produktion för uppstart under hösten. Rent allmänt har intresset varit stort av kunderna i Tyskland för våra tjänster. Kronkursen samt att vi är en ny leverantör på tyska marknaden som ändå är etablerad inom finklippning är de främsta orsakerna till intresset.

Rent allmänt så är det stor aktivitet hos våra kunder med nya projekt. Antalet kvalificerade offertförfrågningar överstiger 2008 med nästan 100% dock ligger produktionsstart mellan 12-18 månader framåt i tiden.

Bolaget har patentansökt för den nya metoden för reducering och formning av vankant (25% reducering av material), samt bearbetning av höghållfast material (ingen värmebehandling). För de få kunder som fått en knapphändig förhandsinformation har intresset varit mycket stort. Under hösten kommer vi att lansera metoden hos våra kunder och deras R&D-avdelningar.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Utbetalning av ackordslikviden till bolagets leverantörer har genomförts under juli månad. Den 6 augusti avslutades företagsrekonstruktionen, se även pressrelease daterad 2009-08-07.

Enligt den kontrollbalansräkning företaget fastställde per 2009-03-31 hade mer än halva bolagets registrerade aktiekapital förbrukats. Årsstämman 2009 beslutade om nedsättning av bolagets registrerade aktiekapital med 21,9 MSEK för täckande av förlust. Dessutom har en nyemission om 11,3 MSEK genomförts och kombinerat med övriga rekonstruktionsåtgärder är bolagets registrerade aktiekapital åter intakt, en extra bolagsstämma hålls den 20 augusti för att fastställa ny kontrollbalansräkning."
 
« Tillbaka