Lagercrantz: Klart godkänd rapport!
2009-07-21

Lagercrantz Group Q1 2009/10

Perioden 1 april - 30 juni 2009 (3 månader)

•Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 434 MSEK (532).
•Under kvartalet fortsatte anpassningen av verksamheterna inom koncernen till den lägre efterfrågan. Åtgärderna omfattar framför allt aktiviteter för att sänka kostnader och rörelsekapital.
•Rörelseresultatet för första kvartalet 2009/10 uppgick till 13 MSEK (33). Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (6,2).
•Resultat efter finansiella poster uppgick till 10 MSEK (31) och resultatet efter skatt till 7 MSEK (22).
•Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,98). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultatet per aktie till 2,39 SEK.
•Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 6,36 SEK för den senaste tolvmånadersperioden (6,15 SEK för räkenskapsåret 2008/09).
•Avkastningen på eget kapital var 11 % för den senaste tolvmånadersperioden (20 %) och soliditeten uppgick till 52 % vid periodens slut (49 % vid räkenskapsårets ingång).
•Årsstämma hålls den 31 augusti 2009. Styrelsens förslag till utdelning är 1,50 SEK (1,50) per aktie.

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka