SeaNet: Slutför nyemission!
2009-06-24

"Seanet slutför nyemission

Seanet Maritime Communications AB (publ) har slutfört den nyemission med
företräde för Bolagets aktieägare som beslutades den 20 maj 2009.
Nyemissionen tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Seanet har under perioden 1 - 15 juni 2009 genomfört en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka
67 procent, varav cirka 91 procent tecknades med stöd av företrädesrätt
och cirka 9 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt.
Resterande units, motsvarande cirka 33 procent, har tecknats av det
konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter som åtagit sig
att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför
Seanet cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 156 457 939 aktier.
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 31 291 592,70 SEK
fördelat på 312 915 878 aktier.

När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda
tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier och teckningsoptioner. Handel i nya aktier beräknas kunna
påbörjas på First North omkring det datum då de nya aktierna registreras
på respektive tecknares VP-konto. Vid samma tillfälle beräknas
teckningsoptionerna bli föremål för handel.

Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till
Seanet i samband med företrädesemissionen."
 
« Tillbaka