SeaNet: Offentliggör prospekt avseende nyemission
2009-05-29

"Seanet offentliggör prospekt

Seanet offentliggör härmed prospekt avseende nyemission av aktier och
teckningsoptioner i bolaget.

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) ("Seanet") har
upprättat prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Prospektet är tillgängligt på bolagets hemsida www.seanet.se
och Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se.

Direktregistrerade aktieägare i Seanet per den 28 maj 2009 kommer att
erhålla prospektet per post.
Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Seanet och Stockholm
Corporate Finance AB (08-440 56 40).

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller USA eller annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras
eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Seanet.

Varken uniträtterna, de betalade tecknade aktierna, de nya aktierna
eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte
kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i
Kanada.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Seanet i
samband med nyemissionen.

Villkor i sammandrag:

· Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1)
unit. Varje unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption Serie III.

· Emissionskurs: 0,10 kronor per unit.

· Teckningstid: 1 juni - 15 juni 2009.

· Handel med uniträtter: 1 juni - 10 juni 2009.

· Handel i BTU: 1 juni 2009 - till dess att emissionen registrerats vid
Bolagsverket.

· Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.
· Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 15 juni 2009."
 
« Tillbaka