Lagercrantz: Godkänd rapport!
2009-05-13

"Lagercrantz Group Q4 2008/09

Bokslutskommuniké perioden 1 april 2008 - 31 mars 2009 (12 månader)

Nettoomsättningen för 2008/09 uppgick till 2 138 MSEK (2 172).
Kraftfulla åtgärder har genomförts under senare delen av året för att reducera kostnader och rörelsekapital.
• Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (131). Resultatet påverkas av poster av jämförelsestörande karaktär om -21 MSEK (+4), huvudsakligen under det fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen justerat för dessa poster uppgick till 5,9 % (5,8 %).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 94 MSEK (121) och resultatet efter skatt till 68 MSEK (91). Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 115 MSEK (117).

Resultat per aktie uppgick till 3,05 SEK (3,92).
Kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie ökade till 6,15 SEK (5,17).
Avkastningen på eget kapital var 14 % (21 %) och soliditeten uppgick till 49 % (44 %) vid periodens slut.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 528 MSEK (562).
• Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (40) och exklusive jämförelsestörande poster till 27 MSEK (39). Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,1 % (6,9 %)."
 
« Tillbaka