Precomp Solutions: Nyemission
2009-04-28

Ur kallelse till årsstämma:

"Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 81.016.518 aktier, uppdelat på högst 6.806.175 aktier av serie A och högst 74.210.343 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,14 kr. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Bolagets aktieägare varvid en (1) gamla aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen skall uppgå till 0,14 kr. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelse."
 
« Tillbaka