SeaNet: Genomför garanterad företrädesemission
2009-04-20

"Seanet genomför garanterad företrädesemission

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) ("Seanet") har beslutat föreslå och kalla till en extra bolagsstämma för att fatta
beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Nyemissionen syftar till att förstärka bolagets kapitalbas och avser ett
belopp om cirka 15,3 MSEK. Emissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Förslaget till emission i korthet:

· Nyemission om cirka 15,3 MSEK
· Varje innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie till
teckningskurs 0,10 SEK
· För varje tecknad aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption
· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Seanet
ytterligare cirka 15,3 MSEK
· Teckningsperiod 1 juni - 15 juni 2009
· Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och
emissionsgarantier

Seanets tidigare finansieringsplan grundades på en under perioden
januari-mars 2009 genomförd företrädesemission samt de i samband härmed utgivna teckningsoptionerna av Serie 1 och Serie 2. Företrädesemissionen
tillförde Seanet cirka 15 MSEK och teckningsoptionerna skulle tillföra
Seanet ytterligare cirka 5 MSEK i mars 2009 samt 5 MSEK i augusti 2009.
Turbulensen på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen
bidrog dock till att kapital från Serie 1 inte erhölls som planerats.

För att ersätta den tidigare finansieringsplanen samt minska beroendet av teckningsoption Serie 2 har Seanet initierat en alternativ strategi för kapitalanskaffning. Denna innebär att Seanet kommer att ersätta teckningsoptionen Serie 1 med en nyemission av aktier på totalt 15,3 MSEK, som är fullt garanterad. Genom emissionen kommer aktieägarna att erbjudas att för varje befintlig aktie teckna en ny aktie i Seanet för 0,10 SEK, motsvarande aktiens kvotvärde, och därtill erhålla en vederlagsfri teckningsoption med lösenpris 0,10 SEK med förfall den 15
februari 2010.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 100 procent av den inledande företrädesemissionen om 15,3 MSEK. Däremot saknas garanti för att den nya serien teckningsoptioner kommer att
utnyttjas.

Ett mindre antal aktieägare har valt att utnyttja och teckna sig med
teckningsoption av Serie 1 (ovetande om denna nya strategi). Dessa
aktieägare kommer att inom kort få ett erbjudande om att inte behöva
fullfölja teckning som, i den mån det accepteras, innebär att vad som
har inbetalats för nytecknade aktier kommer att återbetalas av bolaget." 
« Tillbaka