Precomp Solutions: Svag rapport (som väntat)
2009-02-26

"Bokslutsrapport 2008 för Precomp Solutions AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till 166,7 MSEK (177,5)
Rörelseresultatet uppgick till -13,5 MSEK (-8,1)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,3 MSEK (-10,8)
Resultatet efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-8,2)
Resultatet per aktie uppgick till -0,81 SEK
En nyemission om 16,2 MSEK (13,8 MSEK netto) genomfördes i juli -08.


Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.


Verksamheten och viktiga händelser under 2008

Bolaget har genom åren släpat med för dåliga marginaler (priser) och för låg volym på nyförsäljningen. Under 2008 tillsattes såväl ny VD som ny ekonomichef för att bryta trenden av förluster i bolaget.

Under första halvåret genomfördes nya avtal med kunderna som säkerställde marginalerna och bolaget införde ekonomiska system som verifierade lönsamheten.

Nyemissionen i juli 2008 blev starten till vår nya strategi att vara ett tillverkande kunskapsföretag med kvalificerade tjänster och produktions-lösningar för verkstadsindustrin. Det handlar om att gå ifrån att vara en ren underleverantör till att bli en specialist och systemunderleverantör. Tack vare nyemissionen kunde vår portfölj börja utvecklas från tillverkning och inrymma hela kedjan från utvecklingsfasen till konstruktion, prototyper och produktion, bli ett engineeringföretag med en mycket bra verkstad.

För att få upp volymen etablerades nya sälj- och projektkontor i Mainz i Tyskland och i Sofia Bulgarien. Införsäljningen under 2008 nådde en nivå som historiskt sett var den bästa på många år, resultatet av denna införsäljning ger effekt under senare delen av 2009 och under 2010.


I mångt och mycket var bolaget på rätt väg tills fordonskrisen kom. Som en effekt av de kraftigt vikande volymerna redovisar bolaget ett kraftigt försämrat resultat det sista kvartalet 2008.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att anpassa personalkostnader och övriga kostnader till den minskade affärsvolymen. Bolaget har varslat totalt 50 personer i två omgångar, dvs. en 40 % minskning av personalstyrkan i Ulricehamn. Full effekt av lagda varsel nås efter sommaren 2009. Totalt är det då 110 anställda, 80 personer i Ulricehamn och 30 personer i vår fabrik i Sofia. Sammantaget har kostnadsnivån minskats med 25 MSEK på årsbasis.

Med anledning av bolagets resultatutveckling och inledda företagsrekonstruktion har prövning gjorts av redovisade uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag och nedskrivning skett, vilket belastat koncernens resultat med 3,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

På grund av den låga orderingången under hösten påbörjades arbetet med att finna en hållbar finansiell lösning för bolaget under 2009, vilket resulterade i en rekonstruktionslösning.

I den finansiella planen för rekonstruktionen ingår en ackordsuppgörelse med bolagets fordringsägare, tillskott från ägare, att egen bank bistår med krediter samt att Almi bidrar med lån.

Bolaget erhöll rekonstruktion den 6 februari 2009 av Borås tingsrätt.
Arbetet med att få en slutgiltig uppgörelse med ovanstående finansiärer, säkerställa uthållig lönsamhet samt uppgörelse med fordringsägarna pågår just nu. Beräknad tid för rekonstruktion är cirka tre månader. Stefan Thorvaldsson vid Ackordscentralen i Borås är utsedd till rekonstruktör.
Bolagets preliminära rekonstruktionsplan finns tillgänglig på vår hemsida."

 
« Tillbaka