SeaNet: Nyemissionen slutförd
2009-02-09

"Seanet slutför nyemission

Seanet Maritime Communications AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för Bolagets aktieägare som beslutades den 20 november 2008. Nyemissionen tillför Bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

Seanet har under perioden 16 - 30 januari 2009 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 64 procent varav cirka 96 procent tecknades
med stöd av företrädesrätt och cirka 4 procent tecknades utan stöd av
företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 36 procent har
tecknats av det konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed
fulltecknad och tillför Seanet cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 102 210 000 aktier.
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 15 331 502,40 SEK
fördelat på 153 315 000 aktier.

När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på First North omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. Vid samma tillfälle beräknas teckningsoptionerna bli föremål för handel på First North.

Lage Jonason AB har agerat finansiell rådgivare till Seanet i samband
med företrädesemissionen."
 
« Tillbaka