Lagercrantz: Stark rapport!
2009-02-10

"Lagercrantz Group: Delårsrapport perioden 1 april – 31 december 2008 (9 månader)

• Nettoomsättningen för 9 månader 2008/09 uppgick till 1 610 msek (1
610).

• Rörelseresultatet ökade med 4 % till 95 msek (91). Rörelsemarginalen
ökade till 5,9 % (5,7 %). Resultatet inkluderar poster av
engångskaraktär om –4 msek mot +3 msek föregående år.

• Resultat efter finansiella poster ökade till 89 msek (84) och
resultatet efter skatt till 64 msek (61).

• Omstruktureringsåtgärder för att möta ett sämre konjunkturläge håller
på att genomföras.

• Resultat per aktie uppgick till 2,86 sek (2,60) och rullande 12
månader till 4,20 sek.

• Avkastningen på eget kapital var 20 % (20 %) för den senaste
12-månadersperioden. Soliditeten uppgick till 45 %.

• Nettoskuldsättningen minskade till 124 msek (205) och
nettoskuldsättningsgraden till 0,2 (0,5) jämfört med för 12 månader
sedan.

• Valberedning utsedd enligt beslut av årsstämman 2008.

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 557 msek (562).

• Rörelseresultatet uppgick till 30 msek (34) inklusive engångsposter om
–1 msek (+1). Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 % (6,0 %).
 
« Tillbaka