SeaNet: Nyemission
2009-01-08

"Offentliggörande av emissionsvillkor

Den extra bolagsstämman, fredag den 19 december, i Seanet Maritime
Communications AB (publ) ("Seanet") beslutade att godkänna styrelsens
beslut av den 20 november 2008 om att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna i Seanet.

Nyemissionen om cirka 15,3 mkr är säkerställd i sin helhet, aktieägare
och styrelseledamöter i Seanet har förbundit sig att teckna motsvarande
cirka 5,0 miljoner kronor av emissionen. Därutöver har ett konsortium av
investerare garanterat ett belopp om 10,3 miljoner kronor. Emissionen är
således till 67 procent säkerställd genom emissionsgarantier och
resterande 33 procent har säkerställts genom teckningsförbindelser.

Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen är beslutad att vara den
13 januari 2009, varför sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 8 januari 2009 och första handelsdag exklusive teckningsrätt är den 9 januari 2009.

Seanet avser att publicera prospektet avseende emissionen den 13 januari
2009 och kan återfinnas via Seanets hemsida eller beställas via bolaget.

Villkoren för nyemissionen kan sammanfattas enligt följande:

- För varje innehavd aktie per den 13 januari 2009 erhålles två (2)
teckningsrätter
- En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie
- Teckningskurs är 0,15 kronor per aktie
- Teckningstiden är 16 januari - 30 januari 2009
- Handel med teckningsrätter sker 16 januari - 27 januari 2009
- Handel med BTA sker från den 16 januari 2009 till dess att emissionen
registreras hos Bolagsverket
- För varje tecknad aktie i nyemissionen erhålles två teckningsoptioner
av olika serie, tre innehavda teckningsoptioner av respektive serie ger rätt att teckna en ny aktie i Seanet

Lage Jonason AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman är legal rådgivare till Seanet i samband med emissionen."

 
« Tillbaka