PSI Spelinvest: Rapport
2008-11-21

"PSI Spelinvest AB delårsrapport 2008-07-01-2008-09-30

Juli 2008 september 2008

* Bolaget genomförde under perioden en fulltecknad nyemission om 14,4 MSEK före emissionskostnader.

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 6 % till 3 001 tkr (2 818 tkr).

* Resultat från verksamhet före nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar – 2 042 tkr (-2 654 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 5 370 tkr (- 2 653 tkr).

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till–0,03 kr (–0,04 kr)

Januari - September

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 13 % till 8 897 tkr (7 859 tkr).

* Resultat från verksamhet före nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar - 8 415 tkr (-11 211 tkr)

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -11 750 (-11 207 tkr)

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,09 kr (-0,19 kr)

Under tredje kvartalet fortsatte PSIs nettoomsättning att öka och var 10% högre än för andra kvartalet 2008. För niomånaders perioden ökade nettoomsättningen med 13% jämfört med motsvarande period 2007. Omsättningsförskjutningen från Poker till Bingo fortsatte om än med betydligt lägre takt än tidigare under året.

Kvartalsresultatet från verksamheten uppgick till –2 042 tkr innan goodwillavskrivning vilket är en förbättring med 612 tkr jämfört med motsvarande kvartal 2007. För niomånaders perioden uppgick resultatet från verksamheten för goodwillnedskrivningar, till –8 415 tkr innan goodwillavskrivning vilket är en förbättring med 2 796 tkr jämfört med samma period 2007. En väsentlig del av förbättringen har skett genom effektivisering av verksamheten resulterande i en kostnadsbesparing för niomånaders perioden om 1 758 tkr innan goodwillavskrivning.
PSI:s företag inom kundsupport - I Want Help – fortsätter att växa under god lönsamhet och ökade återigen omsättningen under kvartalet jämfört med föregående kvartal och utgör över 30% av PSI:s omsättning i dagsläget. Förstärkningen av USD mot SEK under kvartalet har gynnat IWH vars prissättning är i USD.

Mot bakgrund av den stagnerande utvecklingen för PSI Poker har styrelsen beslutat att skriva ner goodwill och andra immateriella tillgångar kopplade till pokerverksamheten, resulterande i en nedskrivning om 3 863 tkr vilket belastat kvartalets resultat i sin helhet.
Bingomarknaden fortsätter att växa dock i långsammare takt än tidigare under året. Ytterligare konkurrerande bingosajter har lanserats under kvartalet och konkurrensintensiteten ökar kontinuerligt. Vid kvartalets utgång hade PSI Bingo drygt registrerade 87,000 spelare att jämföras med utgången av 3:e kvartalet 2007 då antalet registrerade spelare upp gick till drygt 35,000 (inklusive Lyckobingo).
I syfte att nå kritisk storlek och positiva kassaflöden genomfördes i juli-augusti en nyemission vilken tillförde bolaget drygt 14 mkr före emissionskostnader. Emissionen var en företrädesemission för nuvarande aktieägare och var i sin helhet garanterad av Firm Factory AB vilka efter emissionen blev bolagets största ägare."


 
« Tillbaka