Precomp Solutions: Rapport
2008-11-18

"Delårsrapport januari - september 2008 för Precomp Solutions AB (publ),

Nettoomsättningen uppgick till 131,2 MSEK (140,7)
Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,0)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,9 MSEK (-4,2)
Resultatet efter skatt uppgick till –4,2 MSEK (-4,7)
Resultatet per aktie uppgick till -0,21 SEK
En nyemission om 16,2 MSEK genomfördes i juli -08.

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2008

För att kunna genomföra vår satsning på att förstärka marknadsresurserna genomfördes under juli en nyemission om 16,2 MSEK med företräde för befintliga aktieägare.

Bolaget har också utfärdat teckningsoptioner till ledande befattningshavare, med syftet att minska personalomsättningen, öka ansvaret och skapa delaktighet, samt förstärka fokuseringen på de strategiska målen och på så vis öka aktieägarvärdet.

Tidigare beslut om etablering av projekt och försäljningskontor i Bulgarien (Sofia) och Tyskland (Mainz) har nu genomförts. Kontoren har bemannats vilket inneburit att vår försäljningskapacitet ökar väsentligt. Effekten av etableringen har varit tydlig, antalet förfrågningar och offerter har ökat markant. Dessutom har det varit hel del nya kunder.

Redovisningsprinciper Koncern

Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2007.

Kommande rapporter

Bokslutsrapport för perioden januari till december 2008 kommer att publiceras den 26 februari 2009.

Kompletterande information avseende koncern finns på Precomp Solutions AB:s hemsida www.precomp.com


Ulricehamn 18 november 2008

Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen"

 
« Tillbaka