SeaNet: Nyemission
2008-11-19

"Seanet genomför garanterad företrädesemission

Seanet Maritime Communications AB (”Seanet”) har beslutat att förstärka sin kapitalbas genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till ett belopp om cirka 15,3 mkr. Emissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från externa investerare.

Emissionen i korthet:

• Nyemission om cirka 15,3 mkr
• Varje innehavd aktie berättigar till teckning av två nya aktier till teckningskurs 0,15 kr
• För varje tecknad aktie erhålls teckningsoptioner av två serier
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 10,9 mkr
• Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och emissionsgarantier
• Kallelse till extra bolagsstämma inom kort

De som tecknar aktier i emissionen kommer att erhålla två serier av teckningsoptioner vilka sammantaget kan komma att tillföra bolaget cirka 10,9 mkr. Totalt kommer företrädesemissionen samt lösen av teckningsoptionerna att tillföra bolaget cirka 26,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomförs som ett steg för att erhålla projektfinansiering av installationer på fartyg, bolaget är för närvarande i diskussioner rörande projektfinansiering och kommer inom kort presentera en ny finansieringslösning för bolagets investeringsverksamhet rörande installationer ombord på driftsatta fartyg.

Seanet genomför just nu ett antal åtgärder för att stärka bolagets kapitalbas samt öka bolagets finansieringsmöjligheter rörande investeringar på fartygen framöver. De planerade åtgärderna omfattar utöver emissionen bland annat en strategisk genomgång av verksamheten för att minska kostnaderna och fokusera på maritim kommunikation. Som ett steg i denna genomgång har verksamheten inom projektet C-Max avvecklats vilket resulterat i reducerad personalstyrka med sju personer samt en flytt till mindre och mer ändamålsenliga lokaler i Solna.

För att genomföra företrädesemissionen kommer Seanet kalla till en extra bolagsstämma för beslut om nyemissionen samt göra erforderliga ändringar i bolagsordningen."


 
« Tillbaka