PSI Spelinvest: Rapport
2008-08-22

"PSI Spelinvest AB halvårsrapport 2008-01-01 - 2008-06-30


Januari - juni 2008

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 17 % till 5 896 tkr (5 040 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -6 380tkr (-8 554tkr).

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 kr (-0,14kr).


April - juni 2008

* Nettoomsättningen i korncernen ökade med ca 9 % till 2 735 tkr (2 520 tkr)

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till - 3 156 tkr (-4 202 tkr).

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,03 kr (-0,07kr).

* Antalt registrerade spelare inom PSI Bingo ökade med 10% under kvartalet och var 80 000 vid kvartalets slut


Under andra kvartalet har PSI:s resurser fortsatt koncentrerats till PSI Bingo. Efter den mycket starka tillväxten av nya kunder under första kvartalet har marknadsföringsinsatserna inom PSI Bingo under andra kvartalet till stor del styrts mot bearbetning av existerande kunder. Antalet registrerade spelare var 80,000 vid andra kvartalets slut, en ökning med 10 % jämfört med föregående kvartal. PSI Bingo står efter första halvåret 2008 för drygt 50 % av PSIs omsättning vilket ska jämföras med 1 % vid samma tidpunkt föregående år.

Marknaden för onlinepoker har stagnerat och marginalerna har som en konsekvens urholkats och PSI Poker har därför under andra kvartalet till största delen bearbetat existerande kunder i syfte att bibehålla acceptabel lönsamhet inom segmentet. Nettoomsättningen för poker sjönk som en konsekvens av detta jämfört med föregående kvartal. PSI Poker står efter första halvåret för 24 % av PSI:s omsättning.

PSI:s företag inom kundsupport - I Want Help – fortsätter att växa under god lönsamhet och ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med första kvartalet och utgör 23 % av PSI:s verksamhet i dagsläget.

Den 2 april lämnade Anders Rabbe, finans- och ekonomichef, på egen begäran bolaget för att tillträda en tjänst på annat företag. Som ny finans- och ekonomichef har Nils Owe Engström tillträtt.

På Årsstämman i PSI Spelinvest AB (publ), 2008-04-22, nyvaldes Ayhan Alsancak som ordinarie styrelseledamot, dessutom omvaldes Bengt Jönsson som ordförande för styrelsen samt Peter Ahlgren, Oskar Bjursten, Per Bouveng som ordinarie ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsstämma.

I syfte att nå kritisk storlek och positiva kassaflöden annonserade styrelsen för PSI i slutet av andra kvartalet målsättningen att genomföra en nyemission om ca 14 mkr i början av tredje kvartalet. Emissionen, med företräde för nuvarande aktieägare, har genomförts under juli – augusti och PSI har tillförts drygt 14 mkr före emissionskostnader efter andra kvartalets slut.

Emissionslikviden avses att användas för att effektivt och kraftfullt vidareutveckla och marknadsföra PSI:s verksamheter samt tillföra resurser för att stå rustade för intressanta förvärvsmöjligheter. Fokus på tillväxt och förvärv kommer framför allt att läggas inom PSI Bingo samt supportverksamheten i linje med den strategi och verksamhetsfokus PSI genomfört sedan fjärde kvartalet 2007."

 
« Tillbaka